Informasjonsmøte om støytiltak i rød sone

Forsvarsbygg inviterer til informasjonsmøte for huseiere som støytiltak i rød sone.

Tid: mandag 11. februar kl. 17.30-19.00
Sted: Ørland kulturhus, møterom Balsnes


På informasjonmøtet vil Forsvarsbygg og Multiconsult blant annet orientere om:

  • naborapport
  • beregninger som ligger til grunn
  • oppstartsmøte og videre prosess
  • oppfølging underveis

Det vil være åpent for å stille spørsmål underveis i møtet.

Velkommen!

Du kan laste ned annonsen her:  annonse-infomote-stoytiltak-rod-stoysone-31.01.2019

Ber statsministeren løse floka

 

Ordfører Tom Myrvold hadde sammen med Trøndelag Høyre et møte med Statsminister Erna Solberg. Ett av temaene på det møtet var de uløste problemstillingene for landbruket i rød sone og i etterkant av møtet sendte ordføreren ut følgende pressemelding:

Ber statsministeren bidra til løsning for landbruket i rød støysone

Ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland kommune hadde mandag kveld et klart budskap med seg da han møtte statsminister Erna Solberg for å diskutere en løsning for landbruket i rød støysone ved Ørland flystasjon.

– En delt bo-funksjon er den eneste måten å sikre opprettholdelse av et aktivt landbruk og samtidig ivareta kulturlandskapet i dette området, sier Tom Myrvold etter møtet med statsminister Erna Solberg.

Med delt bo-funksjon menes en løsning der gårdbrukerne i rød støysone får anledning til å fortsatt benytte våningshus på gården, samtidig som de får en delvis kompensasjon til å skaffe seg en bolig utenfor den mest belastede støysonen. Dette er en løsning som er ønsket av Ørland kommune, og som også støttes av Støygruppa Ørland.

– Ved å gi aksept for denne løsningen, så skaper man en vinn-vinn situasjon for alle parter. Husdyrhold og melkeproduksjon kan opprettholdes. Vi slipper at området blir et spøkelseslandskap. Vi sikrer landbruksverdiene og viktig matproduksjon for kommende slekter. Og ikke minst, en løsning slik vi ber om sparer storsamfunnet ved Forsvarsbygg for utgifter både på kort og lang sikt, sier ordfører Myrvold.

Helt siden Stortinget sommeren 2012 vedtok å etablere kampflybasen for F-35 på Ørlandet har kommunen vært opptatt av å ivareta innbyggerne i prosessen knyttet til etablering av nye støysoner.
– Det har vist seg å være spesielt vanskelig å få gehør for den beste og billigste løsningen for landbruket i rød støysone. Vi har ved flere anledninger lansert vårt forslag for ledelsen i Forsvarsbygg, men føler alt for ofte at vi har snakket for døve ører, sier ordfører Tom Myrvold.

Etter møtet med statsminister Erna Solberg mandag kveld, samt oversendelse av et klargjørende dokument til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, håper Myrvold nå at de to vil bidra til at forslaget fra Ørland kommune når gjennom.
– Som i så mange andre saker, så er det også i denne sånn at det er de som rammes som best kjenner på problemene og ser løsningene. Vi plikter å lytte, og denne gang håper jeg det er fornuften som seirer, avslutter ordfører Tom Myrvold i Ørland kommune.

Se vedlegg for nærmere forklaring av kommunens forslag til delt bo-løsning!

Ønskes ytterligere kommentarer, kontakt ordfører Tom Myrvold, tlf. 488 67 329

Fylkesmannen godkjenner fradeling – melder Forsvarsbygg

Vi gjengir her en melding fra Forsvarsbygg sine nettsider om våningshus i rød sone: 

I samband med oppdraget om å vidareutvikla Ørland flystasjon skal Forsvarsbygg tilby innløysing av alle bustadar innan raud støysone. Total 176 bustader får tilbod om frivillig innløysing og av desse er 33 grunneigarar med våningshus og eventuelt kårbustad på gardsbruk.

Frådeling av verna våningshus

I forhandlingane som har vore i gang for landbrukseigedomar på Ørland har «frådeling» vore eit tema for diskusjon. I «frådeling» ligg at Forsvarsbygg må eiga grunnen som bustaden står på for å oppnå tilstrekkeleg råderett over bygningen og dermed kunne oppfylla reguleringsplanen for Ørland flystasjon. Dette inneber å frådele våningshuset frå resten av eigedomen.

Frådeling gjeld berre verna våningshus og andre bustader, eksempelvis kårbustader.

Klaga på vedtak om avslag på frådeling

Ørland kommune som planstyresmakt handsamar søknad om frådeling i kvar enkelt sak.
Etter første runde av forhandlingar med grunneigarar på gardsbruk sende vi våren 2018 første søknad om dispensasjon for frådeling til kommunen.

30. august vedtok kommunen å avslå søknaden til Forsvarsbygg. Forsvarsbygg valde å klaga på dette vedtaket til Fylkesmannen.

Innvilgar dispensasjonssøknaden

Fylkesmannen har no handsama klaga og Fylkesmannen har vedteke å gjere om vedtaket til kommunen. Fylkesmannen innvilgar dispensasjonssøknaden på vilkår. Vilkåret er at våningshuset ikkje kan nyttast til bustadsføremål og/eller bebuast.

Positivt med ei avgjerd

– Det er godt at vi no har fått ei avgjerd i saka. Dei som er råka har venta lengje og for dei som har avgjort å selja er avgjerda eit viktig skritt på vegen. Vi håpar på ein god dialog med kommunen i det vidare arbeidet, seier eigedomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen

Fritidsboliger får støytiltak

 

Forsvarsbygg melder om at Kommunal og moderniseringsdepartementet har konkludert i saken om fritidsboliger og støytiltak. Konklusjonen er at også disse boligene har krav på tiltak. Dette fremgår av en pressemelding fra Forsvarsbygg som vi gjengir her.  Støygruppa er fornøyd med at det endelig kom en avklaring og at også eiere av fritidsboliger nå har krav på tiltak.  Les videre