Informasjon om heving av kontrakt og konkurs i støytiltaksprosjektet

 

Informasjon fra Forsvarsbygg:

Den siste tiden har to entreprenører som har utført støytiltak på boliger i gul støysone Ørland blitt avviklet fra sine entrepriser. Det er to helt ulike forhold som har resultert i dette. Einar Brekstad AS, som hadde ansvar for entreprise 9, begjærte selv oppbud, 3. mai. Noe senere, 16. mai, opphevet Forsvarsbygg kontrakten for entreprise 5 med Byggmester Strand – grunnet kritikkverdige forhold.

  • Det er beklagelig at Einar Brekstad AS måtte melde oppbud. Det berører flere parter, både boligeierne i entreprisen, ansatte i Einar Brekstad og underleverandører, sier plan- og eiendomssjef Carl Oscar Pedersen.
  • Entreprise 5, som Byggmester Stand har utført, er et annet forhold. Som offentlig byggherre må vi stille krav til leverandører og når vi finner at kravene ikke etterleves, må vi reagere. Etter en grundig undersøkelse fant vi at krav etter riktige lønns- og arbeidsvilkår ikke ble fulgt og vi har derfor nå har brutt kontrakten med Byggmester Strand for entreprise 5.


Boligeier skal holdes skadesløse

Flere boligeiere i gul støysone lurer på hvilke konsekvenser disse bruddene med entreprenørene har å for støytiltakene som pågår i gul støysone på Ørland.

  • Det viktige er at huseierne skal holdes skadesløse. Vi skal finne nye entreprenører for å fullføre arbeidene. Det vil for noen bety noe forsinkelser, men det skal ikke gå ut over selve utførelsen av arbeidene, sier Pedersen.

Ny entreprenør skal på plass
Entreprise 9 – hvor Einar Brekstad var entreprenør – bestod av 69 boliger, hvor 25 var ferdigstilte, 5 under arbeid og 39 ikke påbegynt.

  • Status her er at vi i gang med å gå gjennom arbeidene på de ferdigstilte boligene for å se om det foreligger noen mangler. De boligene som var under arbeid ferdigstilles av Rædergård Entreprenør. Der arbeidene ikke var påbegynt blir arbeidene utsatt inntil vi har en ny entreprenør på plass. Vi har anbudsåpning for denne nye entreprisen – nummer 12 – i kommende uke.

Retter opp mangler
Byggmester Strand har tidligere utført entreprise 1-3, som alle er ferdigstilte. Kontrakten som er hevet gjelder for entreprise 5 og består av 157 boliger.

  • Alle boligene i entreprise 5 er overlevert. Som for entreprise 9 engasjerer vi en annen entreprenør for å gjennomføre eventuelle utbedringsarbeid.

Han legger til at entreprise 1-3 er ikke berørt, men at Forsvarsbygg har varslet at tilsvarende oppfølging av kontraktene i garantitiden vil bli gjennomført også for disse.

Forsvarsbygg tar ansvar 

  • Vi tar ansvar for å rette opp feil og mangler og vi vil følge opp eventuelle reklamasjoner i garantitiden der arbeidene er ferdigstilt. Boligeierne skal ikke merke konsekvensene av dette, annet en mulig noen forsinkelser, poengterer eiendomssjefen.

Informasjon direkte til den berørte
Forsvarsbygg vil komme tilbake med mer informasjon til hver enkelt boligeier når det er noe konkret å melde.