Advokathjelp

Støygruppa Ørlands tilknyttede advokater fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS og advokatfirmaet Seland Orwall DA har pva. boligeiere, eiere av fritidsbolig og eiere av landbrukseiendommer, siden 2013 jobbet med innløsningssaker knyttet til ny kampflybase på Ørlandet. Dette arbeidet er nå i en sluttfase.

Det startes nå opp en prosess for de eiendomsbesittere som vil kunne fremme på erstatning fra Forsvarsbygg etter naboloven grunnet økt støy på eiendommene. Dette gjelder både eiendommer i rød sone og i gul sone. Det er de samme advokater som tidligere som vil bistå de berørte eiere med erstatningssakene.

For de som har eiendom i gul støysone på Ørland er første viktige hendelse folkemøte 16. mars 2020. Advokatene vil i møtet, sammen med Støygruppa Ørland, redegjøre for bl.a. vilkårene for erstatning i denne saken og videre fremdrift for å fremme erstatningskrav.

Det tas sikte på å jevnlig legge ut oppdatert informasjon på denne siden.

Det vil etter hvert åpnes for direkte kontakt med advokatene, noe som vil annonseres her.