Kategoriarkiv: Hårberg krets

Møte med leder i Utenriks og Forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt.

 

Huidtfeldt 6

I dag 10. august fikk Støygruppa Ørland mulighet til å legge fram sine utfordringer og problemer for leder i Utenriks og Forsvarskomiteen Anniken Huitfeldt (AP). Hun fortalte selv at hun bodde på Gardermoen og kjente derfor til en del av problematikken rundt flystøy. Møtet ble startet med en kjøretur med Hans Kristian Norset i området Hårberg, Uthaug, Grande og Flatnes. Det gikk inn på delegasjonen hvor stort området er, og hvor stort et tapt det blir å miste dette kulturlandskapet. Les videre

Ingen avklaring på støykrav før sommeren

 

Den 24. april i år ble det avholdt et samrådsmøte mellom Ørland Kommune og Forsvarsbygg. I møtereferatet kan vi lese at Forsvarsbygg har fått signaler om forsinkelser på avklaringen om støykravene.

Det ser ut til at vi ikke får noen  avklaring på støykrav før ferien.  Marihøna Barnehage er også nevnt i referatet, og det har heller ikke kommet noen avklaringer fra departementet der heller.

Vi har ikke mer detaljer om saken pr nå, men når vi har noe nytt om støykravene vil dette bli lagt ut på våre nettsider så raskt som mulig.

Klikk her for å lese referatet: Møtereferat samrådsmøte ØK-FB 240415

 

Landbrukseiendommer på Ørland. Informasjon fra Forsvarsbygg

Forsvarsbygg har i dag lagt ut informasjon på sine nettsider er de forklarer litt om prosessen som er planlagt for landbruket. Vi har lagt ut informasjonen her, men du finner den også ved å klikke på denne linken.

Informasjon fra Forsvarsbygg ang landbrukseiendommer

Forsvarsbygg arbeider for nærmere avklaringer for landbrukseiendommer og sendte nylig ut avtale om juridisk og teknisk bistand til aktuelle gårdbrukere som berøres av støy slik at man kan starte opp med å se på felles problemstillinger.

Viktig næring
Landbruket på Ørland er viktig og Forsvarsbygg har i løpet av hele reguleringsplanprosessen hatt fokus på ivaretakelse av landbruket med en målsetning om at mest mulig areal skal være dyrka mark, både innenfor og utenfor Ørland hovedflystasjon sitt gjerdet.

Oppstart landbrukseiendommer
Forsvarsbygg har startet tidlig med kjøp av støyutsatte boliger. Vanlig praksis er å gjøre dette etter at reguleringsplanen foreligger, men her ble det påstartet ett år før planlagt reguleringsplanvedtak. – Vi har stor forståelse for naboer som ønsker en rask avklaring, uavhengig om boligen er en del av landbrukseiendom eller om den er en boligeiendom. Vi starter derfor nå med å se på problemstillinger som er felles for gårdbrukere – vi er opptatte av å ha en god og forsvarlig fremdrift og har derfor henvendt oss til Støygruppa Ørlands advokat for å inngå avtale med 20 gårdbrukere som har de høyeste støynivåene og felles utfordringer.

Muligheter for landbruket
Gjennom Ørland kommunes landbruksprosjekt og ønske om revitalisering av landbruket er det gjennomført et mulighetsstudie.  Formålet har vært å få mer kunnskap om aktuelle omstillings- og tilpasningsmuligheter for mest mulig aktiv jordbruksproduksjon i området. Forsvarsbygg har bidratt til gjennomføringen av studiet som offentliggjøres i disse dager.  Mulighetsstudiet er utarbeidet av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk senter for bygdeforskning.

Gjennom studiet fremheves usikkerheten blant intervjuede gårdbrukere som stor og hemmende for videre utvikling av gårdsdriften. Forsvarsbygg har, i tillegg til gjennomført konsekvensutredning foretatt to undersøkelser for storfe og forstyrrelser fra flyaktivitet, i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Mattilsynet, berørte gårdbrukere og lokal og regional landbruksforvaltning. I tillegg, før endelig reguleringsplan foreligger og ekstern kvalitetssikring, startes det opp med avklaringer av felles problemstillinger for gårdbrukere slik at usikkerhet blant berørte gårdbrukere kan reduseres mest mulig.

Landbruket i kommunen er, som i landet for øvrig, preget av utviklingen i landbruket. Gårdsbrukene blir større og færre, og erfaringen er at melkebruk blir avviklet ved generasjonsskifte. Mulighetsstudiet viser også at det for Ørland kommune er gode vilkår for utvikling av landbruket.

Forsvarlig fremdrift
Forsvarsbygg ønsker å holde en forsvarlig fremdrift og startet, ett år før planlagt vedtak av reguleringsplanen, tilbud om kjøp av noen boliger med de forventet høyeste støyverdiene. Boliger med lydnivå over 105/67 dB prioriteres i henhold til vårt forslag til reguleringsplan, der det sikkert vil komme tilbud om frivillig innløsning. De første 17 boligene er kjøpt, og vi starter i vår opp med neste gruppe boligeiere som har behov for raskere avklaring.

Videre fremdrift med tilbud om kjøp av boliger på gårdsbruk vil komme i gang i 2016, etter endelig reguleringsplanvedtak og ekstern sentral kvalitetssikring, og ett år før flyene kommer, og som tidligere forutsatt. Er det imidlertid særskilte forhold som krever raskere behandling oppfordrer vi den enkelte til å ta kontakt.

Støyberørte gårdsbruk
Hvordan hvert enkelt gårdsbruk berøres av støy vil avhenge av beregnet fremtidig støynivå og produksjonsform. Mulighetene og behovene for tilpasning av gårdsbrukene vil variere ut fra type produksjon.

Med utgangspunkt i Forsvarsbyggs forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for landbruk et er antall gårdsbruk med de høyeste fremtidige støynivå hvor det blir tilbudt innløsning av bolig beregnet til å være omlag 20. Totalt er det ut fra Forsvarsbyggs forslag dermed om lag 20 gårdsbruk hvor det blir gitt tilbud om innløsning av bolig. Av disse 20 er om lag halvparten aktive husdyrbruk, og 3 husdyrbruk utsettes for maksimalt lydnivå på over 110 dB.

Reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon er, per april 2015, til sluttbehandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og vi vil etter endelig reguleringsplan på nytt se på antall berørte gårdsbruk.

Videre fremdrift
Forsvarsbygg vil i samråd med Støygruppa Ørland og støygruppas advokat i tiden fremover se på felles problemstillinger for gårdsbruk, og sendte nylig ut avtale om juridisk og teknisk bistand til de 20 aktuelle gårdsbrukene for å kunne starte opp dette arbeidet. Det har gjennom hele planperioden vært et godt og konstruktivt samarbeid med Ørland kommune, og dette samarbeidet videreføres i den videre planleggingen og gjennomføringen.  – Vårt arbeid med kjøp av boliger og gjennomføring av støyisoleringstiltak skal igjennom en ekstern statlig kvalitetssikring, og for å holde en forsvarlig fremdrift ser vi på felles problemstillinger for landbrukseiendommer parallelt med kvalitetssikringen som skal gjøres, avslutter Olaf Dobloug.

Referat fra møte mellom Støygruppa og Forsvarsbygg

 

Den 21 januar i år ble det avholdt et møte mellom Støygruppa og Forsvarsbygg. I forkant av møtet ble det avklart tema som skulle diskuteres. Resultatet fra samtalene i møtet gjengis her som et omforent referat fra møtet.

Du kan laste ned og lese referatet her: Møtereferat fra møte mellom SGØ og FB 21.01.2015

Forsvarsbygg fortsetter å skape usikkerhet

Det er fortsatt mye uklart mellom Forsvarsbygg, innbyggere og Ørland Kommune når det gjelder kampflybasen og i går var det en reportasje på NRK Sør-Trøndelag der representanter fra Støygruppa og Forsvarsbygg var intervjuet.

I følge Forsvarsbygg er det nå visstnok bare en håndfull personer med gårdsbruk som har sånne støynivå som vil tilsi innløsing. Hva de legger i «håndfull» vet vi ikke, men vi registrerer at Forsvarsbygg fortsetter sin linje med å skape utrygghet og usikkerhet for de som er i støysonene.

Du kan høre reportasjen ved å klikke på linken her

Merk: Avspiller starter ikke automatisk, du må klikke «play» for å starte.