Møte med leder i Utenriks og Forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt.

 

Huidtfeldt 6

I dag 10. august fikk Støygruppa Ørland mulighet til å legge fram sine utfordringer og problemer for leder i Utenriks og Forsvarskomiteen Anniken Huitfeldt (AP). Hun fortalte selv at hun bodde på Gardermoen og kjente derfor til en del av problematikken rundt flystøy. Møtet ble startet med en kjøretur med Hans Kristian Norset i området Hårberg, Uthaug, Grande og Flatnes. Det gikk inn på delegasjonen hvor stort området er, og hvor stort et tapt det blir å miste dette kulturlandskapet.

Etter kjøreturen fikk flere av Støygruppa Ørlands medlemmer legge frem saker de kjenner er store utfordringer for beboere i både rød og gul støysone. Det kommer frem at lik behandling blir urettferdig behandling, da alle har ulike ønsker og utfordringer. I all hovedsak er man ute etter fleksibilitet hos både Forsvarsbygg og kommune, uttaler Edgar Alsaker.

Huidtfeldt 5

Dialogen med Forsvarsbygg har vært vanskelig. Forsvarsbygg er redd for presedens, men slik det kommer frem i Reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon – avgjørelse i innsigelsessak fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet skal det ikke det. «Det er vedtatt få reguleringsplaner for flyplasser etter at støyretningslinen T-1442 ble vedtatt i 2005. Noen planer viser til T-1442, men gjennomføringen av tiltak synes å være begrenset til å tilfredsstille kravet til innendørs støy som følger av forurensningsforskriftens kapittel 5. Departementet mener at dagens praksis knyttet til flyplasser ikke kan legges til grunn ved behandling av den aktuelle saken.»

Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk forskning kom ut med en rapport på forsommeren angående Jordbruket på Ørland i lys av etableringen av kampflybasen. Den forteller mye om problematikken rundt det å være bonde i rød og gul sone. Karl Erik Sørensen la frem sine bekymringer rundt det å drive en gård og ikke kunne bo der. Usikkerheten rundt å investere eller avvikle. Hva ble igjen til neste generasjon, om det bare ble kornbønder i hele området. Ønsket er mer utredning og muligheter til å flytte gårder eller gi andre alternativer. Det vil kreve mye av bonden, så her trenger man støtte.

Brekstad som sentrum vil bli større, derfor vil behovet for gang og sykkelvei fra Uthaug bli større. Dette ble tatt ut av Reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon – avgjørelse i innsigelsessak fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet. Ønsket er støtte til å få gjennom dette uansett.

Da dette arbeidet ble startet for tre år siden skapte Forsvarsbygg store forventninger til innbyggerne de første møtene. Flere av disse er trukket tilbake ved senere anledninger. Da blir det vanskelig å holde en god dialog med Forsvarsbygg og man får dårlig inntrykk av jobben de prøver å gjøre. Ønsket er at Forsvarsbygg kan innfri de forventningene de har gitt og at alle innbyggere tilslutt skal føle at de ble godt behandlet. Det er viktig med godt naboskap, og Støygruppa Ørland ønsker Kampflybasen velkommen.

Skrevet av Liss-Mari Solem