STØYMÅLINGER OG FLYGETRASEER PÅ ØRLAND

 

Forsvarsbygg melder på sine nettsider at de har en ny rapport om støymålinger klare.  I reguleringsplanen for flystasjonen så skal det gjøres støymålinger samt registrering av flymønster.  Vi gjengir her pressemeldingen de sendte ut.

Resultatene viser fortsatt bra samsvar mellom målinger og beregninger. I tillegg viser registrering av flygetraseer at 65 % av avgangene har sving mot vest i siste periode.

Støymålinger oktober 2018-februar 2019

Forsvarsbygg gjorde målinger i 2017 og 2018 som viste bra samsvar med beregnet støynivå. Det foreligger nå nye målinger fra perioden oktober 2018-februar 2019. Tabellene nedenfor viser resultatene av målingene fra målepunktene på kartet.

Målepunkter på kart

Resultatene viser at det for de to faste målepunktene Kleivhaugen og Røyne er det god overensstemmelse mellom målinger og beregninger. For det mobile målepunktet i Grandveien viser målingene noe lavere målte verdier enn det beregningene viser, men dette målepunktet har ikke stått lenge.

Målepunkt Avgang sydover med sving Avgang sydover med sving
Beregnet Målt Beregnet Målt
Kleivhaugen 89.6 – 90.6 91,9 (2,6) 91.0 – 91.3 88,5 (2,9)
Røyne 88.3 – 91.1 90,5 (2,7) 87.4 – 94.0 90,5 (2,7)
Grandveien 212 114.1 – 115.5 107,9 (3,2) 100.2 – 119.6 103,0 (2,5)

Tabell 1. Målinger og beregninger av maksimale lydnivå (LASmax) for F-35 ved avgang sydover med og uten sving etter avgang. Måleresultatene er gitt som gjennomsnittsverdier med standardavvik i parentes. Beregnede verdier er gitt som det maksimale lydnivå med og uten bruk av etterbrenner i målepunktet. Alle resultater er gitt som dB-verdier.

Målepunkt Avgang nordover med sving Avgang nordover med sving
Beregnet Målt Beregnet Målt
Kleivhaugen 86.9 – 90.9 91,7 (3,7) 86.9 – 90.9 90,2 (5,2)
Røyne 92.5 – 93.0 92,9 (1,9) 92.8 – 94.8 90,4 (2,8)
Grandveien 212 100.3 – 104.8 91,3 (2,1) 100.3 – 104.8 86,3 (10,7)

Tabell 2. Målinger og beregninger av maksimale lydnivå (LASmax) for F-35 ved avgang nordover med og uten sving etter avgang. Resultatene er gitt som gjennomsnittsverdier med standardavvik i parentes. Beregnede verdier er gitt som det maksimale lydnivå med og uten bruk av etterbrenner i målepunktet. Alle resultater er gitt som dB-verdier.

Resultatene viser at det for de to faste målepunktene Kleivhaugen og Røyne er det god overensstemmelse mellom målinger og beregninger. For det mobile målepunktet i Grandveien viser målingene noe lavere målte verdier enn det beregningene viser, men dette målepunktet har ikke stått lenge. Derfor er det viktig at dette står der en stund til. Videre er antall avganger for F-35 mot nord lite slik at det er behov for flere registreringer for å kunne sammenligne målinger og beregninger for denne avgangsretningen.

Målepunkt Avgang sydover Avgang nordover
F-35 F-16 F-35 F-16
Sving Rett fram Sving Rett fram Sving Rett fram Sving Rett fram
Kleivhaugen 91,9 (2,6) 88,5 (2,9) 87,2 (3,2) 86,9 (3,0) 91,7 (3,7) 90,2 (5,2) 87,2 (6,2) 84,7 (1,9)
Røyne 90,5 (2,7) 87,2 (4,3) 92,9 (1,9) 90,4 (2,8) 88,9 (1,9) 86,7 (4,2)
Grandveien 212 107,9 (3,2) 103,0 (2,5) 102,1(3,6) 98,8 (1,6) 92,3 (2,1) 90,3 (10,7) 88,0 (6,3) 85,7 (0,4)

Tabell 3. Måleresultater for F-35 og F-16 fordelt på avgangsretning og flygetrasé. Alle resultatene er vist som maksimalnivå dB LASmax. Tabellen er med for å sammenligne F-35 og F-16.

Flygetraseer

Sammen med registrering av lyd dokumenteres det om flyene svinger eller går rett fram etter avgang. I støyberegningene ligger det til grunn at alle jagerfly skal svinge vestover etter avgang. Registreringer viser at i denne perioden har 65 % av flyavgangene hatt sving mot vest.

– En del av jagerflyavganger over tid har blitt utført med jevn klatring rett fram uten tidlig sving vestover. I høst tiltok dette, og var i utstrakt grad forårsaket av høy fugleaktivitet ved flyplassen. Den siste perioden har svingandelen økt betraktelig på grunn av mindre fugleaktivitet, sier oberst Hans Ole Sandnes, sjef Ørland flystasjon.

– Relatert til flygtrygging vil også andre forhold kunne framtvinge avvik fra planlagte flygemønster. Eksempler på slike forhold kan være tekniske problemer eller redusert sikt, sier han.

Regelmessig rapportering

– Vi er fornøyde med å ha kommet i gang med jevnlig registrering. De nye flyene er fortsatt i en innkjøringsfase, men registreringene viser som sist at det er bra samsvar mellom målinger og beregninger. Vi vil følge opp med regelmessig rapportering til befolkningen i samarbeid med Ørland kommune. Den neste rapporteringen vil komme om noen måneder, sier prosjektdirektør for Forsvarsbygg kampflybase Olaf Dobloug.

– Det er bra at vi fortsatt har støymålinger som stemmer med beregningene. I tillegg er jeg glad for at registrering av flygetraseer er kommet i gang, sier rådmann i Ørland kommune, Arnfinn Brasø.