Kritikk mot regjeringen fra stortingsrepresentant Kristi Leirtrø

 

Arkivbilde av stortingsrepresentat Kirsti Leirtrø (Ap) på plass i landets øverste folkevalgte organ på Løvebakken i Oslo. 

            (Foto: Snorre Berg)

Stortingsrepresentanten er kritisk til håndteringen og etterspør mandat.

– Jeg blir forundret fra regjeringens side om at man ikke er på banen. Jeg synes det begynner å bli nok, det har vært nok lenge. Her sitter regjeringen med hendene i fanget og har ikke gjort noen ting, sier Kirsti Leirtrø til Fosna-Folket

Fredag 21 september sendte hun et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen som ministeren dermed må svare på.

«Hvilket mandat har regjeringen gitt Forsvarsbygg i forhandlingene med gårdbrukerne i rød sone i Ørland kommune?» spør Leirtrø 

6 år har nå gått siden Ørland ble valgt som base for F-35. I 6 år har innbyggerne opplevd stor usikkerhet i forbindelse med forhandlingene med Forsvarsbygg om erstatninger og/eller videre drift i støysonen. Etter en så lang prosess må departementet snart komme på banen og gi Forsvarsbygg det nødvendige mandatet til å holde det innbyggerne opplevde de hadde blitt lovet, nemlig at kampflybaseutbyggingen vil ikke hindre landbruket i området i å drive videre. Med det innløsningsregimet som myndighetene fører nå, vil store deler av landbruket på Ørland bli rammet på en negativ måte. En av landets mest premierte fagmiljøer for melkeproduksjon, som årlig produserer 2,3 millioner liter melk, må avvikle dersom ikke betingelsene for innløsning endres.

Statsråden svarer at ny reguleringsplan bør vurderes

Statsråden sier i sitt svar at kommunen bør vurdere å endre reguleringsplan dersom de mener at  dagens reguleringsplan ikke balanserer samfunnsinteressene godt nok. Han skriver i svaret at: «Forsvarsbyggs mandat for innløsning av boliger i rød støysone er direkte utledet fra Ørland kommunes reguleringsplan for Ørland flystasjon.»

Leirtrø følger opp

Kirsti Leirtrø sier til Fosna-Folket at hun har sendt svaret fra forsvarsministeren til ordfører Tom Myrvold (H).

– Ørland kommune endret reguleringsplanen for Ørland flystasjon i 2015 for å hensynta innspill fra Støygruppa. Det er veldig lett å skylde på Ørland kommune i denne saken, men det er manglende samhandling mellom ulike departement og vilje til å finne løsninger som er årsaken til at denne saken ikke er løst, sier hun.

– Landbruket i støysonen på Ørlandet har hatt fem bortkastede år. Hvordan kan man utvikle gården videre når man ikke vet hvilke forutsetninger som ligger til grunn? Det er mangel på respekt for en næring og det må regjeringen ta ansvaret for, mener Leirtrø.

Fullstendig svar fra statsråd Frank Bakke Jensen:

Reguleringsplan for Ørland flystasjon ble godkjent av Ørland kommune den 13. november 2014 og stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet med noen endringer av reguleringsbestemmelsene den 10. august 2015. Formålet med de nasjonale støyretningslinjene er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyplager for befolkningen. Støyretningslinjene gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk rundt eksisterende støyende virksomhet. Ved utvidelse og endring av virksomheten ved Ørland flystasjon ble det derfor etablert nye støysoner rundt basen som tok høyde for den nye virksomheten. Rød støysone ligger nærmest støykilden og angir et område der bebyggelse med støyfølsomt bruksformål skal unngås.

I rød støysone rundt Ørland flystasjon skal lydnivået utenfor rom med støyfølsomt bruksformål i eksisterende bygningsmasse ikke overstige et gjennomsnittlig støynivå på 62 dB og et maksimalt støynivå på 100 dB. Dersom Forsvarsbyggs tilbud om innløsning avslås skal forurensingsforskriftens krav til innendørs støynivå på 42 dB overholdes.

Under utarbeidelsen av reguleringsplanen for Ørland flystasjon ble det fra Ørland kommunes side spesielt vektlagt å gi entydige og forutsigbare bestemmelser for å forebygge fremtidig støyeksponering, støyplager og negative helsepåvirkninger/-effekter med lite rom for skjønnsmessige vurderinger.

I Kommunal- og moderniseringsdepartementets innsigelsesbehandling ble det fra miljømyndighetens side presisert at det er lite ønskelig å videreføre bygninger med støyfølsomt bruksformål i rød sone for flystøy på grunn av de høye utendørs støynivåene. Helsemyndighetene presiserte at kommunens foreslåtte støygrenser er satt for å forebygge negativ helsepåvirkning hos befolkningen, og at kommunens anbefalte grenseverdier således både er støyfaglig og medisinsk forankret.

Forsvarsbyggs mandat for innløsning av boliger i rød støysone er direkte utledet fra Ørland kommunes reguleringsplan for Ørland flystasjon. Samtlige bygninger med støyfølsomt bruksformål i rød støysone må tilbys innløsning for å sikre beboerne mot fremtidige støyplager og negative helseeffekter. Tilbud om innløsning er også en forutsetning for gjennomføring av den planlagte flyaktiviteten ved flystasjonen.

Etter Forsvarsdepartementets vurdering følger Forsvarsbygg opp Ørland kommunes vedtak for utslipp av støy fra kampflybasen for å forebygge fremtidige støy- og helseplager gjennom å tilby innløsning av samtlige boliger i rød støysone. Dersom enkelte grunneiere ønsker å bli boende i rød støysone står de etter eget ønske helt fritt til å gjøre det. De som avslår innløsningstilbudet vil bli gitt støytiltak ned til forurensingsforskriftens krav i henhold til reguleringsbestemmelsene fra Ørland kommune. For gårdbrukere som ønsker å flytte familien sin ut av rød støysone, tilbys i tillegg til innløsning av boligen også ulempeerstatning for fremtidige økte driftskostnader, som påløper ved en videreføring av gårdsvirksomheten på eiendommen.

Forsvarsdepartementet forutsetter at Ørland kommune har vektet og prioritert de ulike samfunnsmessige interessene i støysonene opp mot hverandre når reguleringsplanen ble vedtatt den 13. november 2014. Dersom Ørland kommune nå mener at de vedtatte reguleringsbestemmelsene ikke balanserer de totale samfunnsmessige interessene på en god nok måte, kan kommunen som planmyndighet foreslå igangsetting av nye reguleringsplanprosesser.