Forsvarsbygg tar full gjennomgang om fritidsboliger

Støygruppa sendte en henvendelse til Ørland Kommune der vi presenterte vår tolkning av bestemmelsene for støyisolering til fritidsboliger.  Vi mener at fritidsboliger går under definsisjonen støyømfintlig bruksformål som gir rett til støyisolering.  

Brev fritidsboliger juni 2017

Forsvarsbygg har tolket det dit at fritidsboliger ikke har krav om dette og har følgelig ikke tatt inn noen fritidsboliger i prosjektet med støyisolering.

Ørland Kommune støtter vår tolkning av bestemmelsene og vil stadfeste dette ovenfor Forsvarsbygg.

Fosna-Folket fulgte opp denne saken og spurte kommunal og moderniseringsdepartementet om hva de mener om saken. De stadfestet reguleringsplanen, men vil ikke si noe om hva de mener om akkurat denne problemstillingen. 

– Kommunen er planmyndighet og har ansvar for oppfølging av reguleringsplanen i samarbeid med berørte aktører. Vi er kjent med at kommunen og Forsvarsbygg har dialog om spørsmålet. Departementet vil bistå med veiledning dersom kommunen har behov for dette, skriver departementet i en epost til Fosna Folket.

Den siste utviklingen er at  Forsvarsbygg tar en ny runde med sin juridiske avdeling og Forsvarsdepartementet for å forsikre seg om at deres vurdering om at fritidsboliger rundt Ørland flystasjon ikke har krav på støytiltak er riktig.

– I lys av uenigheten rundt støyisolering og fritidsboliger, har jeg tatt initiativ til å gå gjennom våre vurderinger på nytt. Dette er en så viktig sak for så mange, at det er uheldig at det hersker stor uenighet om det standpunktet vi har tatt basert på et solid faglig innspill fra advokatene i Forsvarsbygg, sier Carl Oscar Pedersen, som er Eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase til Fosna Folket.

Ørland kommunes reguleringsplan for Ørland flystasjon fastslår at eksisterende bebyggelse med «støyfølsomt bruksformål» som får støy over et visst nivå har rett på støytiltak.

Grunneierne og Ørland kommune er ikke enige i Forsvarsbygg sin tolkning av regelverket, der byggherren for den nye kampflybasen konkluderer at fritidsboliger ikke har rett på støytiltak.

Den nye eiendomssjefen for kampflybaseprosjektet setter nå i gang en ny runde med sine jurister for å forsikre seg om at deres vurdering er riktig.

Støygruppa syns det er positivt at Forsvarsbygg nå vil se på saken på nytt og gjøre en ny vurdering. Vi vil følge opp saken videre og oppdatere om utviklingen