Kommunen er enig med Støygruppa

I juni 2017 sendte støygruppa et brev til kommunen der vi krevde at kommunen fører tilsyn med Forsvarsbygg sitt arbeid med støyisolering. Bakgrunnen for kravet var at Forsvarsbygg ikke vil støyisolere fritidsboliger da de mener de faller utenom kravene i reguleringsplanen.

Du kan lese brevet i sin helhet her: Brev fritidsboliger juni 2017 .

Støygruppa mener fritidsboliger har samme krav på støyisolering som eneboliger da de går innunder samme definisjon i T-1442 som er retningslinje for behandling av  støy i arealplanlegging.

Det bør da være liten tvil om at også fritidsboliger skal ha samme behandling som eneboliger.

I Fosna-Folket den 18 juli 2017 kan vi lese at Ørland Kommune støtter støygruppas vurdering og at fritidsboliger har rett på støyisolering.

– Vi har hatt en gjennomgang etter henvendelsen fra Støygruppa og grunneierne der de begjærer at kommunen må føre tilsyn med Forsvarsbygg for å sikre at eiere av fritidsboliger får tilbud om støytiltak på lik linje med andre boliger, sier Arnfinn Brasø, som er kommunalsjef for Plan, drift og landbruk i Ørland kommune.

Ørland kommunes reguleringsplan for Ørland flystasjon ble endelig vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som høyeste klageinstans den 10. august 2015.

Forsvarsbygg tolker reguleringen slik at fritidsboliger ikke har rett på støytiltak på lik linje med andre boliger, noe Støygruppa Ørland har reagert på.

Kommunalsjefen er klar på at Ørland kommunes intensjon for sin egen plan er at fritidsboliger selvfølgelig skal behandles likt som andre støysensitive formål

Støygruppa ser dette som en foreløbig seier og vil følge saken helt ut til den er avklart.