Må sette frist for rydding av tomter i rød støysone

 

Støygruppa deltar i møte for Koordineringsutvalget for støysoner onsdag 20 januar. I den forbindelse har Fosna-Folket intervjuet lederen av støygruppa, Hans Kristian Norset.

HK bilde

Ørland kommune har tidligere vedtatt en rekke krav som ønskes innfridd når Forsvarsbygg skal rive boliger i rød støysone ved kampflybasen. Blant annet ønsker kommunen at steinlagte uteplasser, grus og hageplanter fjernes, og at det aktuelle området etter riving skal kunne benyttes til landbruksformål samt at det dokumenteres at jorda tilfredsstiller krav til matproduksjon.

Spredningsfare

Et viktig moment bak kravene er at det tidligere tomter ikke skal bli oppformeringssted for ugras og uønska arter som snegler og hageplanter med stor spredningsfare.

Leder Hans Kristian Norset i Støygruppa Ørland sier at man i utgangspunktet er godt fornøyd med de krav kommunen har satt. Da formannskapet sist høst behandlet en rammetillatelse for rivning fremmet gruppa to tilleggspunkter. For det første så mener støygruppa at det før rivning startes må være avklart hvilken landbrukseiendom staten ønsker å overdra ferdigryddet tomtearel til.

– Må sette frist

– Ørland kommune må også sette en frist for den enkelte eiendom for når tomt skal være ferdig ryddet, sier Norset. Formannskapet valgte å implementere forslagene fra støygruppa. Onsdag blir det orientert om saken under koordineringsutvalgets møte.

Et av spørsmålene støygruppa stiller i forkant av møtet onsdag er hvor massetransporten til byggingen av kampflybasen skal gå, samt status for bistand fra kommunen til beboere i gul støysone