Nytt støykart for Ørland hovedflystasjon

F35

Oppdatert støykart for Ørland hovedflystasjon viser rød og gul støysone iht. T-1442 for framtidig situasjon med F35. I tillegg er det synliggjort dagens støysoner med sort heltrukken og stiplet linje for henholdsvis rød og gul sone.

Dette kartet legges til grunn i det videre arbeid med oppfølgning av vedtatte reguleringsbestemmelser, herunder tilbud om innløsning og vurdering av støytiltak.

Sammenlignet med tidligere støykart fra sept. 2014 er det noen endringer i grunnlaget for beregningene:

  • Rullebanen forlenges til 3000 meter og ikke 3300 meter som tidligere forutsatt
  • Beregningene tar hensyn til støy fra oppstart og nedkjøring av fly i F-35 området
  • Ny lokalisering og aktivitet fra nytt redningshelikopter er tatt inn i beregningene

Her er link til støykartet.