Forsvarsbygg betaler advokatbistand.

 

Info fra Støygruppa pr 23.aug 2013 :

 

Forsvarsbygg betaler advokatbistand.

Det er nå avklart at Forsvarsbygg kommer til å dekke advokathjelp som vi over lengre tid har krevd.

Omfanget av den økonomisk bistand vil avklares i møter mellom advokatene, så vi får komme tilbake med mer info når dette er avklart.

Det er også åpnet for at det kan dekkes hele/deler av de kostnader som er påløpt, noe som nok også blir en forhandlingssak mellom advokatene.

 

Framdrift:

I september vil støygruppa med sine advokater starte opp med de første forhandlings-møter med Forsvarsbygg.

Møtene vil til å begynne med dreie seg om fremdriftsplaner og «spilleregler» for den videre framdrift.

Videre så vil det nok bli en del prinsipielle avklaringer som partene bør enes om før man starter forhandlingene. 

Forsvarsbygg har varslet om at de ønsker å starte med areal til rullebaneforlengelse samt de «blodrøde» eneboligene først.

Deretter kommer de øvrige boliger og gårdsbruk etter hvert, kanskje med oppstart våren 2014 (?).

Uten å ha noe «faglig grunnlag» til å hevde dette, – så tror jeg i praksis det ikke vil være noen som får noe oppgjør for sine boliger i 2013.

Dette er for øvrig det samme som støygruppa har hevdet helt siden i fjor høst.

Derfor mener jeg det var uriktige opplysninger som fremkom på NRK TV Midt-Nytt  fredag 16.august der det ble hevdet at Forsvarsbygg ville kjøpe et 10-talls boliger i september 2013. Dette kommer nok ikke til å skje.

Men bare så det også er klart, – støygruppa vil absolutt bidra til at vi får rask framdrift på prosessen, men dog også en forsvarlig framdrift.

 

Informasjon:

Håper at informasjon til alle støyberørte (ikke bare de som er «blod-rød») nå fremover blir bedre og mer informativ ettersom vi nå kommer i gang med forhandlinger og får hjelp av advokater.

Etter å hatt møte med Ine Marie Eriksen, Øyvind Håbrekke og statssekretæren til Forsvarsministeren denne uka, så ble det også tid til et møte med ordfører og rådmann.

Der orienterte rådmannen om en ny organisasjon i kommunen der 3-4 personer skulle jobbe med mye av det som omhandlet kampflybaseutbygginga.

1,5 stilling skulle jobbe kun mot landbrukseiendommer i tillegg til at vi har et landbrukskontor, så han forutsatte at landbruksnæringa nå skulle være godt ivaretatt.

Videre så skulle det nå ansettes en ny informasjonsleder.

Men jeg tror likevel at vi kommer til å informere minst like mye på vår hjemmeside i Støygruppa fremover.

Så følg med!! 

Ønsker alle en god helg, og forhåpentligvis en avklarende, men spennende høst !

Mye kommer nok til å skje selv om «ting nok tar tid». 

Hilsen

Hans Kristian

-Leder-