INFORMASJONSSKRIV 3/13 Uthaug.

 

Informasjonsskriv utsendt 22.02.13

Nyheter siden forrige info:

  • Leder i Støygruppe Ørland Hans Kristian Norset (HK) har sammen med våre to valgte advokatfirma SimonsenVogtWiig og Orwall&co hatt møte med Forsvarsbygg (FB) i Oslo for å avklare vår advokatdekning. FB må ta opp dette nærmere med departementet og avklaring er dermed ennå ikke i orden. Vi presser på for å få dette raskt i orden da vi allerede har frister for uttalelse (se senere punkt) der advokatbistand vil være nødvendig.
  • Planprogram for Reguleringsplan med konsekvensutredning for Ørland Flystasjon skal være utsendt fra FB til de berørte grunneiere. Den har 6 ukers høringsfrist som går ut 17 mars. Planforslaget vil bli behandlet i to møter som blir nevnt nedenfor. Siden vår advokatbistand ennå formelt ikke er godkjent av FB og møtene der dette planforslaget skal framlegges ikke blir avholdt før 4-5 mars, vil det være aktuelt å prøve og få forlengelse på denne fristen. Planforslaget vedlegges på mail.
  • Egil Utstrand og Pål Brox er valgt som deltakere i støyberegningsarbeidet sammen med blant annet SINTEF og FB der nytt støykart er under beregning. De skal ha møte med FB og repr fra SINTEF 5 mars.
  • Bondelaget har initiert møte i nær framtid for bønder i Uthaug krets for å diskutere framtidig organisering av arbeidet  etter at noen bønder har valgt alternativ framgangsmåte med eget advokatvalg enn de andre.

Viktige møter:  Begge møtene nedenfor annonseres i Fosna-Foket

Fellesmøte alle støysonegrunneiere rød og gul sone på i Ørland

Sted: Ørland kultursenter Tid: Tirsdag 26 februar kl 19.00-20.30

Saker: Arbeidet i Støygruppe Ørland-Organisering-Hjemmeside-Presentasjon av advokater-Planprogram og svarfrister-Veien videre –Spørsmålsrunder

Forsvarsbygg inviterer støysonegrunneiere rød og gul sone i Uthaug krets til møte

Sted: Uthaug skole Tid: Tirsdag 5 mars kl 18.00-19.30

Saker: Planforslag til reguleringsplan

Se for øvrig vår hjemmeside www:orlandsstoy.no og facebookside for Støygruppa i Ørland

Arnstein Mikkelhaug