Presentasjon til kommunestyret 15 juni

 

Leder i Støygruppa, Hans Kristian Norset ble invitert til å holde et innlegg til kommunestyret den 15 juni.

Tema for innlegget var status og veien videre. Han la frem noen eksempler der støygruppa har bidratt til å få endret Forsvarsbygg sine opprinnelige forslag.

 • Fly-mønster endret
 • Støygrenser utvidet fra å gjelde ca 100+100, til at 176 + 1000 boliger får tiltak
 • Rivingsregler som ivaretar kulturlandskapet
 • Økning til mer riktig erstatning for bolighus
 • Vunnet rettsak om bedre oppgjør for våningshus
 • Forkjøpsrett på tomter som gir kommunen styring
 • Husdyrundersøkelse ift dyrehelse og flystøy
 • Næringsulempeerstatning vil godtgjøres
 • Felles landbruksplattform gir «like spilleregler» i forhandlingene
 • Matrikkel-dato 10. aug 2015 bestemmer om status er bolig/fritidsbolig
 • Støyisolering…ikke helt i mål enda, men….,

Selv om vi har fått gjennomslag for mye så er det fortsatt mye som gjenstår og som vi må ha politisk drahjelp til for å løse

 • SIkre at kvalitet på støytiltak blir gode for alle
 • Jobbe for å få til støytiltak på fritidsboliger
 • Landbruk kommer for fullt sommeren 2017 med taksering av boliger nå til å¨begynne med. Her fremmer støygruppa forslag om en mer fleksibel løsning for i ivarteta landbrukseiendommer i rød sone
 • 26 eiendommer er i en slags gulrød sone som skal vurderes på nytt.  For eierne er dette en uavklart situasjon som nå er meget vanskelig.

Du kan se presentasjonen som han brukte på denne linken.

SGØ status til Kommunestyret 15. juni 2107

Vil du se innlegget i opptak så finner du dette på denne linken  Det ligger som sak nr 3 ca 24 minutter ut i opptaket.