Ansatte i Forsvarsbygg opplever trakassering

 

Nytt skvadronbygg på kampflybasen. Kilde: www.forsvarsbygg.no

Mange støyutsatte både i rød og gul sone har hatt en uavklart hverdag helt siden basevedtaket ble gjort i juni 2012. Forsvarsbygg som har ansvaret for utbyggingen av kampflybasen har fått et noe dårlig rykte blant befolkningen av forskjellige årsaker, noe som lokalt ansatte i Forsvarsbygg har fått føle.

adressa-1-12-16

I Fosna Folkets nettutgave den 30 november kan vi lese om pressemøtet som ble holdt  på rådhuset i Ørland.

Vi gjengir artikkelen under.

– Ansatte i Forsvarsbygg opplever trakassering

– Vanskelig å gå på butikken

– Det er lokale ansatte som føler det vanskelig å gå på butikken og barnehagen, sier Thoresen.

Han understreker at dette handler om ansatte fra lokalbefolkningen som ikke er delaktig i de politiske beslutningene omkring utbyggingen av kampflybasen.

– Jeg tror dette er enkeltepisoder, sier Thoresen. Det var under et pressetreff sammen med stasjonssjef Aage Lyder Longva ved Ørland flystasjon og ordfører Tom Myrvold i Ørland at episodene med trakassering ble tatt opp.

Ordfører og stasjonssjef beklager

Han omtaler episodene som mishagsytringer og skjellsord mot ansatte. Ingen episoder er anmeldt til politiet.

Både ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland og stasjonssjef Aage Lyder Longva beklager at det har forekommet slike episoder, og sammen med Thoresen understreker de at aktørene samarbeider godt om etableringen av basen for F-35.

– Altoverskyggende positivt

Thoresen, som har vært toppsjef i Forsvarsbygg i fire måneder, understreker at episodene han viser til ikke er dekkende for den generelle kulturen han opplever i lokalsamfunnene rundt kampflybasen.

– Det altoverskyggende inntrykket er positivitet, sier Thoresen om Forsvarsbyggs arbeidet med å bygge kampflybasen.

Uakseptable

Både stasjonssjef Aage Lyder Longva og ordfører Tom Myrvold beskriver episodene med trakassering som leit og uakseptable, men er enige med Thoresen i at man føler at den generelle holdningen til Forsvarsbygg og utbyggingen er svært positiv.

Støyoppgjøret

De nye kampflyene F-35 lager mer flystøy enn dagens F-16. Derfor har det siden kampflybasevedtaket i juni 2012 pågått en prosess mellom beboere i rød støysone og Forsvarsbygg. Siden boligene i rød støysone ikke kan støyisoleres ned til gjeldende desibelkrav, er Forsvarsbygg pliktig til å tilby innløsning. Det er totalt 175 boliger i rød støysone i Ørland, og huseierne får eller har fått tilbud om innløsning av disse. Innløsning betyr i praksis at Forsvarsbygg kjøper boligen av huseieren.

I løpet av de siste årene har det til tider vært stor uenighet mellom Forsvarsbygg og Støygruppa Ørland som er en interessegruppe for de støyberørte i kommunen. Uenigheten har blant annet dreid seg om størrelsen på erstatningsbeløp for boliger samt hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for innløsning.