Bønder kjemper for erstatning på Ørland

 

dagros

I dagens utgave av Nationen kan du lese om bøndene på Ørland som kjemper for å få dekket bortfall av inntekt eller driftsbygninger som blir verdiløse når den nye kampflybasen tas i bruk neste år.

Du kan laste ned artikkelen her:  nationen-090916-rodsone-side-1     nationen-090916-rodsone-side-2  og vi har gjengitt den under:

Forsvarsbygg vil ikke dekke tap når bønder ved den nye kampflybasen på Ørland må flytte eller legge om drifta.

Forsvarsbygg hevder det er fullt mulig å fjerndrive gårder, og vil ikke dekke driftstap for bønder som flytter for å bo langt unna gården, sier Hans Kristian Norset.

Han driver gård 300 meter fra flystripa, og er leder i Støygruppa Ørland, som kjemper for at bøndene skal gis kompensasjon for driftstap.

Vi møter liten forståelse for hvordan det er å drive gård under slike forhold, ser han.

Torsdag i forrige uke møtte representanter for Støygruppa Ørland og Bondelaget statssekretær Terje Halleland i Landbruks- og matdepartementet. Han lovte å ta saken videre til Forsvarsdepartementet.

Det er helt avgjørende å få kunnskap om landbruk inn i Forsvarsdepartementet, sier Norset.

Ønsket velkommen

Områdene rundt den nye kampflybasen i Sør-Trøndelag er delt inn i støysoner. 34 gårdsbruk ligger innenfor den verste, kalt rød støysone. F35-jagerflyene som skal lande der fra og med neste år, støyer to-tre ganger mer enn F16 -jagerflyene som letter og lander i dag. I tillegg blir F-35-flyene langt flere.

Likevel ønsker 95 prosent av Ørlands innbyggere, meg selv inkludert, kampflybasen velkommen. 700 dekar dyrka jord er solgt frivillig, og Stortinget fikk den tomta de ønsket seg uten en klage, sier Norset.

1200 boenheter er berørt av utbyggingen, og Forsvarsbygg har tilbudt innløsning av 176 berørte boliger. Tilbudet gjelder også 50 boenheter på 34 gårdsbruk. Men altså ikke driftsbygninger eller andre hus på gårdene.

Liten tillit

STØYKRAV+ØRLAND+02

Støygruppa mener Forsvarsbygg har gått tilbake på lovnader som ble gitt i 2012.

Forsvarsbygg opplyste på de første infomøtene i 2012 at det ble støy, og at tiltak ble vurdert. Fraflytting, støyisolering av driftsbygninger og flytting av gårdstun ble nevnt. Det har de gått tilbake på. Nå er det ikke lenger på tale med flytting av gårdstun eller kompensasjon for isolering av fjøs, sier Norset.

Norset frykter at flere bønder må vente i to-tre før de får forhandlet ferdig en løsning for sitt gårdsbruk.

Det betyr seks-sju år med uvisshet og usikkerhet, sier han.

Forsvarsbygg forandrer stadig mening i sin informasjon til oss, og i det som står på deres egne sider. Usikkerheten er en hard belastning for oss bønder, som ikke aner hva som skjer, og hva som kommer, sier Norset. og fortsetter:

Vi har liten tillit til Forsvarsbyggs ledelse, som vi mener gjør en slett jobb. Etter vår mening, burde de ikke hatt noe med forholdene utenfor gjerdet på flyplassen å gjøre.

Ingen hjemmel

Det blir gitt kompensasjon dersom det er rettslig grunnlag for det, sier Olaf Dobloug, direktør for Forsvarsbyggs kampflybaseprosjekt på Ørland.

Han tilbakeviser at Forsvarsbygg har gitt løfter.

I fjor vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet en reguleringsplan som legger føringer for hva vi skal gjøre. Beslutningen om ny reguleringsplan kan ha ført til at det er nyanser i informasjonen før og etter vedtaket, sier han.

Planen sier at vi skal legge vekt på bofunksjon, det vil si huset du bor i. Driftsbygninger kommer ikke inn under disse bestemmelsene.

Ingen støygrense

Dobloug understreker at mange i rødsona har fått tilbud om innløsning av boligene sine.

Til nå har 50 gårdbrukere fått tilbudet, som er helt frivillig. Den som ønsker det, kan bli boende, og de med mest støy kan få tilbud om støyisolering, sier han.

I boliger som står i rød støysone, blir det lydisolert dersom støyen måles til minst 42 desibel. I gul sone, altså der det er mindre støy, er kravene 30?35 desibel.

Det er fordi gul sone regnes som mer velgenet å bo i enn rød sone, forklarer direktøren.

Heller ikke støygrensen gjelder for driftsbygninger.

Inne i fjøsene er ikke støy et problem. Målinger vise at det er like mye støy i et fjøs som det er fra flyene ute. Det er utendørs som er problemet. Her har vi gjort undersøkelser på hvordan støy virker på storfe, og ønsker å følge opp med nye undersøkelser i årene som kommer i samarbeid med Mattilsynet og landbruksmyndighetene.

Er det vanskelig for Forsvarsbygg å leve med stor mistillit fra befolkningen på Ørland?

Det er ikke hyggelig at folk føler det er vanskelig. Men vi har også et regelverk vi er pålagt å følge av Kommunal- og regionaldepartementet. Vi må dessuten huske at dette ikke er nytt. Det har vært drevet gårder ved flyplassen i 70 år.