Møte i koordineringsutvalget for støysonene

I dag 4 desember var det avhold møte i koordineringsutvalget for støysonene. Utvalget ble opprettet av kommunestyret og er sammensatt av representanter fra kommunestyret, administrasjonen og støygruppa. å

Agenda for dagens møte var å avklare reglement for utvalget. Reglementet som ble enstemmig vedtatt er gjengitt nedenfor. Støygruppa er fornøyd med at dette utvalget har blitt satt ned og skal bruke tiden fremover til å melde inn saker vi mener er viktige å ta tak i. 

———————-

Reglement for koordineringsutvalg for utvikling i støysonene.

Valg og sammensetning:

Koordineringsutvalget er et kommunalt organ som består av 7 medlemmer, – 3 valgt av kommunestyret, 2 valgt av Støygruppe Ørland og 2 representanter fra administrasjonen oppnevnt av rådmannen. Kommunestyret velger leder og nestleder av utvalget blant de tre politiske valgte medlemmene.

Utvalgets ansvar- og arbeidsområde:

Koordineringsutvalget skal være et samordnende og rådgivende organ for kommunen i saker som gjelder utvikling og tilrettelegging i støysonene for de som er berørt av utbyggingen av kampflybasen. Utvalgets råd og innspill gis til de ulike nemnder, råd og utvalg som behandler saker innenfor utvalgets arbeidsområde. Utvalget skal ha som oppgave å virke samlende til områdenes og innbyggernes beste. Det skal innhente kunnskap, systematisere denne og gjennom dette utforme budskap som fremhever disse områdene av Ørland som en del av kommunens samlede areal. Koordineringsutvalget er ikke tillagt beslutningsmyndighet og innstiller heller ikke i saker som skal behandles i politiske organer.

Saksforberedelse

Utvalget kan oversende orienteringssaker, samt har møte- og talerett i de ulike nemnder, råd og utvalg om saker de mener bør behandles i de ulike organene og som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde.

Utvalgets møter

Innkalling med saksliste og eventuelle saksdokumenter skal foreligge hos utvalgets medlemmer, samt være tilgjengelig på kommunens hjemmeside, senest 8 dager før møtet. Møtene ledes av utvalgets leder eller nestleder og holdes for åpne dører. Sekretærfunksjonen ivaretas av Infotorget. Møteprotokoll gjøres tilgjengelig på samme måte som de øvrige utvalgene.

—————————————–

Her er link til referatet fra møtet: møte koordineringsutvalg 04.12.15