Klima og Miljødepartementets vurdering av reguleringsplan for Ørland Hovedflystasjon

I forbindelse med Forsvarsbygg sin innsigelse har Klima og miljødepartementet har sendt sin vurdering av saken til Kommunal og Moderniseringsdepartementet.

Kommunal og Moderniseringsdepartementet er de som skal behandle innsigelsen som Forsvarsbygg har fremmet.

For en tid tilbake var det en befaring på Ørlandet. Det har nå vært en høringsrunde med involverte parter, og høringsinnspillene har begynt å komme inn til departementet.

Støygruppa Ørland gjengir her hovedpunktene av Klima og Miljødepartementet sin vurdering av saken.

Link til brevet finner du her:

Klima- og miljødepartement- vurdering av reguleringsplan for Ørland Hovedflystasjon

Forsvarsbygg fremmet innsigelse på tre punkter på reguleringsbestemmelsene som ble vedtatt av Ørland Kommune:

  1. Krav til utendørs støyforhold for eksisterende bygninger utenfor planområdet. Ørland Kommune har vedtatt en grense for gjennomsnittsstøy på 62dB Lden og maksimalt 100dB MFNday. I Forsvarsbygg sitt forslag var disse verdiene hhv 67 dB LA eq24h og 105dB MFNday.
  2. Krav til innendørs støyforhold for eksisterende bygninger utenfor planområdet. Ørland Kommune har vedtatt en grense for innendørs støy tilsvarende lydklasse C (30 dB i snitt) med mulighet for dispensasjon til klasse D (35dB i snitt) dersom kostnadene er urimelig høye. Forsvarsbygg legger lydklasse D til grunn, men kan gå ned til klasse C dersom det ikke er uforholdsmessig dyrt.
  3. Krav til innendørs støyforhold for eksisterende bygninger utenfor planområdet dersom innløsning tilbys, men avslås. Ørland Kommune har vedtatt at for de som takker nei til et tilbud om innløsning, så plikter Forsvarsbygg å støyisolere huset ned tilsvarende lydklasse D. Forsvarsbygg har lagt Forurensingsloven til grunn og denne sier at i sånne saker plikter utbygger å isolere huset ned til 42dB.

 

 

1: Klima og Miljødepartementet støtter Ørland Kommunes vedtatte bestemmelser om utendørs støynivå.

Sitat:

Klima- og miljødepartementet tilrår dermed at Ørland kommunes planbestemmelse 4.2.9 andre ledd første punktum stadfestes. Den tekniske angivelsen av grensene bør rettes noe i tråd med intensjonen, og vi tilrår følgende:

«For eksisterende bygninger utenfor planområdet med støyfølsomt formål skal lydnivået utenfor rom med støyfølsomt formål ikke overstige MFNday 100 dB eller Lden 62 dB, angitt som beregnet frittfelt lydnivå.»

 

2: Klima og Miljø departementet støtter delvis Ørland Kommunes grense for innendørs støy.

Sitat:

Klima- og miljødepartementet tilrår derfor at Forsvarsbyggs innsigelse delvis tas til følge, på den måten at rommet for å begrense støytiltak til oppnåelse av lydklasse D bør være relativt stort. Det må fastsettes klare kriterier for når lydklasse D skal oppnås i stedet for lydklasse C, blant annet hvilket kost/nytte-forhold som anses som forsvarlig. Et utgangspunkt bør være at tiltakskostnader som overstiger verdien på boligen ikke er aktuelle, men det er gode grunner til å gå lavere enn dette. Vi foreslår at kriteriene konkretiseres så langt som mulig etter nærmere innspill fra Ørland kommune og Forsvarsbygg, og innarbeides i planbestemmelsen. Samtidig mener vi at eventuelt skjønn som vil måtte gjenstå selv etter den nærmere konkretiseringen, i utgangspunktet bør utøves av Ørland kommune, og at kriteriene derfor bør gjelde for dispensasjoner fra lydklasse C. 

3: Ørland Kommune sin grense for innendørs støy når huseier takker nei til tilbud om innløsning støttes ikke av Klima og Miljødepartementet.

Sitat:

Klima- og miljødepartementet mener denne grensen kan være akseptabel når tilbud om innløsning avslås, og tilrår dermed at Forsvarsbyggs innsigelse tas til følge hva gjelder 4.9.2 andre ledd andre punktum følgende. Vi foreslår imidlertid en noe annen ordlyd enn i innsigelsen, mer i tråd med Ørland kommunes formulering. Vi mener samtidig det er rimelig å ta inn Forsvarsbyggs presisering av at innløsning ikke lenger er aktuelt når støytiltak i tråd med kravet er gjennomført. Noe annet ville medføre at Forsvarsbygg stod i fare for å måtte dekke kostnader dobbelt, først til tiltak og deretter til innløsning. Denne ordlyden tilrås:

«Dersom innløsning tilbys, men det ikke oppnås avtale om dette, skal Forsvarsbygg sikre at innendørs lydforhold ikke overstiger LpAeq24h 42dB. I de tilfeller huseier ikke ønsker innløsning og det er gjennomført tiltak som tilfredsstiller kravet, faller muligheten til senere innløsning for denne eiendommen bort.»

Ørland Kommune sine tidsfrister for innløsning og tiltak støttes av Klima og miljødepartementet.

Sitat:

  • Ørland kommune har avslutningsvis i planbestemmelsen 4.9.2 andre ledd også gitt en bestemmelse med frister for gjennomføring. Forsvarsbygg har i innsigelsen ikke fremmet tilsvarende. Ørland kommunes bestemmelse lyder:

«Hvor det er nødvendig å gjøre tiltak (innløsning eller bygningsmessige tiltak) for å nå de støykrav som er satt skal tiltak gjennomføres uten unødig opphold. Bygningsmessige tiltak skal være sluttført senest 31.12. 2017. Eventuell innløsning skal være gjennomført senest 31.12.2018.»

Vår forståelse er at fristene bygger på planlagt framdrift og at nye fly gradvis ankommer kampflybasen utover høsten 2017.

I tråd med retningslinjen punkt 3.3 bør det i reguleringsbestemmelser legges til grunn at støytiltak som hovedregel bør være utført seinest samtidig med at ny virksomhet eller utvidelse av eksisterende virksomhet er ferdigstilt. Om mulig bør støytiltak utføres tidlig i anleggsfasen slik at de får effekt også mot anleggsstøy.

Klima- og miljødepartementet mener at disse fristene bør kunne gi tilstrekkelig tid til å gjennomføre tiltakene og innløsning. Klima- og miljødepartementet mener samtidig det vil kunne være vanskelig for beboerne å ta stilling til et ev. tilbud om innløsning med grunnlag i beregnet framtidig støy. Ideelt sett bør beboerne gis mulighet til å oppleve de faktiske støyforholdene etter at kampflybasen er i mer normal drift. Vi oppfordrer til å ta høyde for dette i svarfristen for tilbudene om innløsning. Klima- og miljødepartementet tilrår at Ørland kommunes vedtak stadfestes.

Avslutningsvis støtter Klima og miljødepartementet ØK sin rekkefølgebestemmelse i forhold til at Hårberg Skole må flyttes, samt at det må finnes en løsning for Marihøna Barnehage.

Sitat:

Særskilt om barnehage og grunnskole (7.2.3 nr. 1)

Som bygninger med støyfølsomt bruksformål regnes ikke bare boliger, men også fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Særlig grunnskoler og barnehager bør unngås i rød støysone. Hårberg skole og Marihøna barnehage er lokalisert i grenseområdene mellom gul og rød sone. Selv om tiltak gjennomføres for å bedre innendørs støyforhold, vil ikke utendørs støyforhold kunne bedres. For barn på grunnskole og barnehager vil mye av tiden være oppholdstid utendørs på dagtid, i den tiden det vesentlige av aktiviteten ved kampflybasen vil foregå. Ved større øvelser vil støynivåene være høyere enn i normalsituasjonen. Klima- og miljødepartementet tilrår at Ørland kommunes vedtatte planbestemmelse 7.2.3 nr. 1 stadfestes. «Forurenser betaler» -prinsippet bør legges til grunn for taksering, men Klima- og miljødepartementet tar ikke stilling til hva som vil være rimelig takster.

 

Kommunal og Moderniseringsdepartementet skal behandle alle innspillene og gjøre sin konklusjon. Det er ukjent for Støygruppa når en avgjørelse blir tatt, men vi vil følge saken.