Kategoriarkiv: Landbruk

Forsvarsbygg fortsetter å skape usikkerhet

Det er fortsatt mye uklart mellom Forsvarsbygg, innbyggere og Ørland Kommune når det gjelder kampflybasen og i går var det en reportasje på NRK Sør-Trøndelag der representanter fra Støygruppa og Forsvarsbygg var intervjuet.

I følge Forsvarsbygg er det nå visstnok bare en håndfull personer med gårdsbruk som har sånne støynivå som vil tilsi innløsing. Hva de legger i «håndfull» vet vi ikke, men vi registrerer at Forsvarsbygg fortsetter sin linje med å skape utrygghet og usikkerhet for de som er i støysonene.

Du kan høre reportasjen ved å klikke på linken her

Merk: Avspiller starter ikke automatisk, du må klikke «play» for å starte.

Info angående advokathjelp.

 

Flymønster

–          Støygruppa Ørlands advokatfirma Simonsen Vogt Wiig, Trondheim som bistår privatboliger  og Orwall Advokater, Oslo som bistår landbruk har nå bistått både Støygruppa Ørland og grunneiere en god stund, og vi er så langt veldig godt fornøyd med bistanden. Vi har i fellesskap jobbet bl.a. for å klarlegge de relevante ERSTATNINGSRETTSLIGE PRINSIPPER, videre kommet med relevante innspill ifm. KOMMUNEPLANENS AREALDEL og REGULERINGSPLANEN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON og inngått avtale om taksering med Takstforum Trøndelag. Videre jobbes det fortløpende med prosesser for å skape størst mulig fleksibilitet og valgmulighet for den berørte boligeier, herunder muligheten for å beholde bolig.

–           Advokatbistand til grunneiere, og som skal betales av tiltakshaver (Staten v/Forsvarsbygg), utløses når det startes opp en innløsningsprosess. Innløsningsprosessen iverksettes av Forsvarsbygg med varsel til advokatene som igjen varsler aktuelle grunneiere (se mer om dette nedenfor)

–          Når det er gitt klarsignal for å starte innløsningsprosessen/støytiltaksprosessen, vil det inngås avtale mellom grunneieren og Forsvarsbygg om dekning av juridisk (advokat) og teknisk (takstmann) bistand. Da vil også våre advokater være klare til å bistå i prosessen. Forsvarsbygg har p.t. satt en grense på 20 timer advokatbistand pr. grunneier, men angitt at det kan søkes om mer i spesielle tilfeller. Vi mener at det ikke skal settes slike begrensninger, da ulike behov og situasjoner hos boligeierne kan medføre et større behov enn det denne av Staten foreslåtte rammen tilsier, og vi vil sammen med våre advokater fortløpende arbeide med dette temaet for et best mulig tilbud til de som utsettes for en innløsningssituasjon.

–          I samråd med Forsvarsbygg så har det vært enighet om å starte arbeidet for de som har privatboliger og deretter for de som vil selge landbruksareal ifm forlengelse av rullebanen. Det er til nå fremforhandlet avtaler for 15 av Støygruppas grunneiere (bolig).

–          Forsvarsbygg har nå i 2015, uttalt at de først vil prioritere de som av velferdsmessige hensyn har «behov for en tidligere innløsning». Dette fremgår av informasjon på Forsvarsbygg sine hjemmesider om at man kan søke om dette, se følgende link:   http://www.forsvarsbygg.no/Prosjekter/Etablering-av-kampflybase1/Sporsmal-og-svar/Oppkjop-av-bolig-og-tiltak-for-stoyisolering/

I  dette dokumentet finner du kontaktinformasjon til advokatene:

Info-til-alle-beboere-fra-advokatene-2013-04-24-

Brev fra Støygruppa Ørland til Statsekretær Bø i Forsvarsdepartementet

 

HK bilde

Leder i Støygruppa Ørland, Hans Kristian Norset, har sendt et brev til Statsekretær Øystein Bø. Brevet oppsummerer prosessen så langt sett fra Støygruppa Ørlands synsvinkel.

Brevet er gjengitt nedenfor:

__________

Fra:  Støygruppa Ørland                                                                                               Brekstad 7.juli 2014

Til:  Statssekretær Øystein Bø

Situasjonsrapport fra Støygruppa Ørland 2 år etter vedtaket om kampflybase til Ørland.

Som leder i Støygruppa Ørland (SGØ) vil jeg her komme med eksempler på utfordringer vi i SGØ,   som representerer inntil 900 boliger, -føler vi nå har ift samarbeidet med Forsvarsbygg (FB).

Avhengig av hvilken støygrense som vedtas, så vil det på Ørland kunne bli tilbudt 113/183 hus for innløsning og 70/382 hus vil kunne få tilbud om støy-isolerende tiltak iflg FB.

Vi ønsker IKKE at dette notat skal få hovedfokus på kronebeløpet FB har gitt de 5-6 boligeierne som har fått tilbud om innløsning, da det kan tas opp ved en annen anledning.

Ønsker heller å sette fokus på selve prosessen med innløsning og forhandlinger, slik vi opplever at FB behandler oss som gruppe (SGØ), og ikke minst slik den enkelte boligeier føler seg behandlet av FB. Her er det mange uheldige og uverdige metoder som FB bruker mot den enkelte og verst opplever vi det de ganger FB ikke følger de muntlige og skriftlige spilleregler som vi har blitt enige om i forkant.

Beskriver derfor noen konkrete eksempler som senere kan utdypes og dokumenteres om ønskelig.

Vil først starte med et utdrag fra Utenriks- og Forsvarskomiteen som vi i SGØ er godt fornøyd med:

1)      «Komiteen syner til at nytt skvadronbygg er viktig for å realisere skipinga av kampflybasen på Ørlandet og stør etableringa innanfor ei kostnadsramme på 619 millioner kroner. Ein føreset at nye byggeprosjekt for kampflybasen på Ørland vert lagt fram for Stortinget for godkjenning i tråd med etablert praksis. Komiteen har merka seg otta til dei som misser sine eigedomar på grunn av skipinga av kampflybasen. Komiteen er merksemd på at det er særs viktig at Forsvaret har ein god og ryddig prosess med dei det vedkjem direkte.

2)      Statsråd Ine Eriksen Søreide seier seg glad for at komiteen samrøystes sluttar seg til oppstart av byggeprosjektet for nytt skvadronbygg.
– Regjeringa er opptatt av å bidra til god framdrift i utbygginga av den nye flybasen på Ørland samtidig som det leggjast til rette for ei framtidsretta utvikling for lokalsamfunna på Fosen.

Dei som vert direkte råka av utbygginga, vil bli godt ivaretatt gjennom ein open og inkluderande prosess. Samtidig må regjeringa sikre at Stortinget sitt vedtak gjennomførast innanfor dei gitte tidsfristane.»

 

 

Men det er nok ikke slik vi som støyberørte opplever at FB opptrer, og noen eksempler på dette beskrives her nedenfor i delvis stikkord-format :

 

1)      SGØ opplever at de «gode prosessene» som FB i flere folkemøter lovte skulle skje sammen med de støyberørte grunneiere, ikke lenger er tilstede. Prosessene startet bra i 2012, ble dårligere i 2013, – og nå i 2014 er samarbeidsklimaet til tider, svært dårlig mellom partene der tilliten til staten representert ved FB som motpart, nå er på et lavmål. (jfr info om dette også i PP-presentasjon  til Bø, Kjos og Aarbergsbotten i møte 6/6-14)

2)      FB bryter skriftlige avtaler mellom FB og SGØ ang bruk av advokatbistand.

3)      FB bryter sitt eget takstmandat, både når FB lager sine takster og gir sine tilbud, mens SGØ selvsagt har fulgt opp slik FB har beskrevet vi skulle gjøre det (dog med et par tillegg beskrevet av SGØ i vårt mandat til vår takstmann)

4)      FB kommer med «trusler» i formannskapsmøte om at fleksible løsninger til beboerne ikke kan imøtekommes om kommunen legger til grunn Fylkesmannens krav til støygrenser.

5)      FB har lagt ut «referat» fra siste folkemøte på sin hjemmeside med info om hva FB skulle ha sagt i møte, – men flere punkt er direkte feilsitat og andre punkt ble ikke engang nevnt i møte

6)      FB lovte i møte med 4 advokater og 10-12 grunneiere til stede, å betale alle som måtte avstå areal ifm rullebaneforlengelsen kr 15-25,-/m2. Senere endrer FB strategi og sier kommunen ønsker et «tvungent jordskifte» noe kommunen benekter å ha vært med på!

7)      FB varsler skriftlig grunneiere om at areal må avstås fra høsten 2014, noe flere har tilpasset driften sin til, men så leser grunneierne i media at FB utsetter arealbeslaget til høsten 2015

8)      FB nekter nå å betale for mer advokathjelp til SGØ, men betaler kommunen 200’ for at kommunen skal «hjelpe FB» til å finne løsninger for grunneierne uten at disse er forespurt.

9)      FB har fått mange spørsmål fra SGØ oversendt flere ganger via SGØ sine advokater, men FB responderer ikke på flere mnd gamle henv. selv om det purres med jevne mellomrom

10)   FB bekrefter i folkemøte 30/6 at de siste i rød sone kan risikere å få tilbud om innløsning så sent som 2022, men neste dag på NRK benekter FB at dette er sagt (med ca 300 stk i salen!)

11)   Flere innbyggere har oppfattet FB klar og tydelig på at de anmodes om å skaffe seg annen bolig, noe som bekreftes i brev fra FB til grunneier den 3/10-13, men nå benekter FB at de har anbefalt noen huseiere å skaffe seg bolig, og dette preger flere innbyggere meget tungt

12)   FB bemerker i media at det er liten fremdrift i arbeidet med innløsning (og kan forstås som det skyldes SGØ), mens det ene alene skyldes manglende kapasitet på saksbehandling i FB iflg FB sin egen forhandlingsleder. Kun 5-6 hus har fått tilbud av de 17 som fikk brev i oktober men alle har blitt lovt tilbud hver eneste mnd nå siden mars, og fortsatt venter 10 huseiere!

13)   FB legger til grunn at staten skal opptre i ordentlige prosesser med «minnelige ordninger» (jfr FB i planprogrammet) der forhandlinger med grunneierne er en av hovedpilarene for og nå et mål om enighet, noe SGØ nå ser FB styrer bevisst (?) bort fra, og bryter igjen avtaler.

14)   SGØ opplever at FB nå gir lave tilbud for dermed å kunne styre direkte mot skjønn og rettsaker, der vi i forkant også skal fraskrive oss ankemuligheter.  Å bli varslet om at det trolig vil gå mot skjønn uten reelle forhandlinger preger mange boligeiere svært tungt for tiden.

15)   FB henviser i sitt tilbud til den enkelte boligeier at det finnes mange boliger i markedet og sammenlikner for eksempel en boligeiers hus fra år 2000 i bytte med hus fra 1950 og 1960-tallet som også har mindre areal og langt lavere standard, men FB gir tilbud ut fra disse eks.

16)   FB utførte støymålinger for husdyr i juni, men prøvde å nekte bøndene å få innfridd kravet om innendørs målinger. FB måtte etter noen dager etterkomme bøndenes krav, men bøndenes tillit til FB falt flere nivå etter denne motvilligheten fra FB.

17)   FB har en helt ubeskrivelig dårlig og respektløs opptreden ovenfor våre advokaters fakturaer der regelen er å problematisere alle fakturaer på tross av at FB etter flere 10-talls timer til møter med SGØ og våre advokater, om nettopp disse fakturaene, -så aksepterer FB de ulike fakturaer, men alle betales systematisk uker/måneder etter forfall.  Dette er ikke holdbart !

18)   FB orienterer både Ørland Formannskap og SGØ om at Fylkesmannens støykrav gir staten 800 mill i MER-kostnad, noe SGØ har beregnet til 300-350 mill (med samme forutsetninger som for øvrige boliger), og på forespørsel fra SGØ til FB om dokumentasjon på beregningene så nektes dette opplyst. (SGØ orienterte Bø om dette i møte 6.juni).

FB viser til «mange gode prosesser», både til sine overordnede og i brosjyrer, men de fleste på Ørland opplever akkurat det motsatte. Det er mange familier som åpent i media omtaler FB i negative ordelag og beskriver sin egen situasjon som svært vanskelig pga FB sin opptreden.

At media kanskje ikke helt opptrer objektivt, men er rystet over FB sin opptreden kan sikkert staten leve med, men at prest og ordfører nå engasjerer seg, sier vel mye om prosessen her i kommunen.

Bemerker også at ordfører har valgt å gå direkte til statsministerens kontor og inviterer til at man der kommer og besøker støyberørte på Ørland. Dette sier vel litt om at prosessen ikke fungerer slik som den burde når ordfører velger å «gå forbi» både FB og Dep !

SGØ vil likevel balansere dette notatet da noe positivt også har kommet frem i denne prosessen:

1)      FB oppfordret støyberørte i juni 2012 til å organisere oss, noe som ble gjort i SGØ

2)      FB lovte å betale oss advokatbistand, og dette gjort frem til det ble varslet STOPP i april 2014

3)      FB har invitert SGØ til mange ulike infomøter og delvis dialogmøter

4)      FB har etterkommet SGØ sine ønsker om mer tilpasset flymønster og traseer

5)      FB har etterkommet spesifikke krav til støymålinger for husdyr

6)      FB har fått 700 DA areal uten nevneverdig protester fra grunneierne eller SGØ

7)      Ine M E Søreide deltok på en informasjonsrunde  i området for støyutsatte aug -13

8)      Statssekretær Bø har vist interesse og deltatt i 2 møter med oss i SGØ

9)      SGØ har invitert FB til prosjekt «F-35 – vår gode nabo» -et godt omdømme for stat/familie

10)   SGØ foreslår løsninger der hus kan stå og staten sparer flere 10-talls mill kroner

11)   SGØ foreslår at der hus kan stå, skal huseier fraskrive seg alle fremtidige støykrav mot staten

12)   FB og SGØ er enige om at å finne løsninger for landbruket er både vanskelig og viktig

Dette er da å betrakte som et notat der vi i SGØ har store utfordringer for å få til et godt og konstruktivt samarbeid med FB. Vi føler oss rimelig maktesløse alene mot staten ved FB, og ber derfor om at vi først og fremst får tildelt tilstrekkelig med ressurser slik at vi kan få nødvendige hjelp fra våre advokater.

Til slutt så har vi invitert FB flere ganger til å samtale om de gode løsninger / prosesser (som ikke alltid koster penger), og håper at vi sammen kan komme i gang med dette arbeidet for fullt,              jfr  prosjekt «F-35- vår gode nabo», der vi alt har hatt et par gode møter.

Vi er også klar over at FB nå mener at tilbud om innløsning ligger langt foran «nødvendig tids-skjema», og at vi egentlig har god tid til flyene kommer. Men da er det viktig å huske på at det er     FB selv som har lagt denne fremdriftsplanen, og at det ikke er SGØ som har presset på, – vi har kun prøvd å følge opp den fremdriften FB selv har presentert til grunneierne i ulike møter.

Det som nå preger beboerne mest er ikke lenger selve støyen, men mye mer prosessene og de fremdriftsplaner FB ikke holder som lovet. Videre preges familier også av usikkerheten om hva de enkelte vil få av tilbud for sitt hus. Den mer-gjeld som de første 5-6 boligeiere nå ser ut til å få, preger også mange andre familier i stor grad, og har nå for flere blitt en umenneskelig påkjenning.

Derfor er det langt fra lovnader og fine ord hos FB til den virkelighet som den enkelte opplever. I tillegg så føler vi som en lovlig valgt og organisert støygruppe heller ikke nok respekt fra FB når det for flere brev og henvendelser som vi oversender på en seriøs måte enten direkte, eller via våre advokater, – så blir disse henvendelsene fra oss hverken bekreftet mottatt eller besvart av FB.

Når staten legger til grunn at FB tilbyr 100-180 familier å fraflytte sine boliger, hadde vi forventet en helt annen samarbeidsform enn den vi har opplevd det siste året med FB.

Likevel, vi gir ikke opp, og ber derfor Statsråden og Dep. om bistand til å få i gang gode prosesser mellom partene, og vi i SGØ skal i alle fall love å bidra positivt, da de aller fleste av oss virkelig ønsker F-35 velkommen til Ørland.  Men det forutsetter også at vi blir behandlet med respekt, og at FB prøver å forstå den fortvilelsen mange familier nå er i, og som for flere preger det daglige livet i mange hjem her på Ørland.

Vi ser frem til å få en tilbakemelding på vår henvendelse.

Med hilsen

Hans Kristian Norset

Leder Støygruppa Ørland

www.orlandstoy.no

Støygruppa Ørland arrangerte folkemøte 30.6.2014 i Ørland Kulturhus.

Ca. 300 innbyggere kom for å få oppdatert informasjon om framdriften i arbeidet med erstatning og støytiltak samt kommunens arbeid med reguleringsplanen for kampflybasen 

Ordfører Hallgeir Grøntvedt orienterte om prosessene som har pågått siden vedtaket om å plassere landets eneste kampflybase på Ørlandet. Prosessen bærer preg av hastverk og korte frister i forhold til kompleksiteten. Ordføreren orienterte også om kravene om avbøtende tiltak som kommunen i utgangspunktet la inn i reguleringsplanen. De fleste av disse kravene har kommunen frafalt etter trusler fra Forsvarsdepartementet om statlig overtakelse av planarbeidet. En statlig planprosess er fortsatt mulig, og vil i tilfelle parkere lokaldemokratiet!

Direktør i Forsvarsbygg Olaf Dobloug innledet med å bekrefte at i stedet for å kjøpe ut grunneiere som må avstå jord, arbeider de med at bøndene skal få erstatningsjord fra jord forsvaret erverver fra bønder som ønsker å selge. Flere grunneiere ønsker ikke denne løsningen, men etter anbefaling fra Landbruksprosjektet som ledes av Ørland Kommune, vil Forsvarsbygg forsøke å tvinge gjennom en slik løsning.

Dobloug orienterte også om prosessen med taksering og erstatning av boliger i rød sone. Konklusjonen er at med dagens tempo vil denne prosessen litt avhengig av om det blir 113 eller 180 hus for innløsning, kunne medføre at de siste ikke får sine tilbud før 2020, – evt 2022 som er det året  en viss mengde fly har ankommet.

En slik langsiktig prosess mener Støygruppa  vil bli en umenneskelig belastning for de det gjelder!

Det ble klargjort fra Dobloug at alle som bor i sone med fare for hørselsskade (maksstøy over 110 desibel) vil få tilbud om innløsning før første fly ankommer i 2017. En takst og tilbud vil bli stående i 6 – 9 måneder. Det ble bekreftet at dette ikke er endelig frist, men at de som takker nei til første tilbud kan komme tilbake for eksempel 2 år senere og be om nytt tilbud.

Forsvarsbygg bekreftet at de ønsker å kjøre de første erstatningssakene til Skjønnsretten. Dette vil føre til ytterligere forsinkelser for de første sakene, og avgjørelse er da ikke sannsynlig før ut i 2016!

Gudmund Brodersen fra Ørland Sparebank orienterte om de økonomiske konsekvenser for berørte hvis erstatningene ikke blir tilstrekkelige til å gjenskaffe tilsvarende bolig. Staten pålegger bankene at låntakere skal ha 15 % egenkapital. Mange av de støyberørte vil med dårlig oppgjør ikke kunne stille med denne egenkapitalen, og kan i verste fall bli nødt til å bli leietaker i stedet for å eie selv! Oppfordringen fra Brodersen var å ta kontakt med banken sin så snart som mulig for bistand og rådgiving.

Arild Paulsen som representerer Støygruppas advokater orienterte om takstmandatet som ble utarbeidet sammen med Forsvarsbygg. Det var enighet om at takstene skulle inneholde gjenerverv, men Forsvarsbygg har ikke forholdt seg til den delen av avtalen og deres takstmann har derfor ikke vurdert  gjenerverv slik som partene var enige om !

Paulsen henviste til regelverket som er helt klart på at denne type takster SKAL inneholde både markedspris og gjenervervpris, og at huseier har krav på det høyeste beløpet av disse to. Forsvarsbygg forholder seg ikke til dette! Takst etter markedspris krever at det er et tilstrekkelig antall boliger av samme standard og størrelse å sammenligne med i området. Dette antallet eksisterer ikke pr. dags dato!

Thomas Engen redegjorde for støyforskriftens grenser for støy. I veilederen som ble vedtatt i 2014 står det klart at grensen for innendørsstøy er 30 db, og fylkeslegen har også anbefalt kommunen å legge dette til grunn i planarbeidet. I dokumentene som er vedtatt og lagt ut på høring, er 30 db satt som grense. Forsvarsbygg velger ikke å forholde seg til denne grensen (som staten selv har vedtatt)!

Edgar Alsaker satte i sitt innlegg fokus på forhandlingene med forsvarsbygg, og beskrev de med lovnader som ikke blir holdt, trukket tilbake, «dette har vi ikke sagt», og frister som ikke blir overholdt. Generelt så er tilliten til Forsvarsbygg sterkt svakket, eller helt borte!

Hans Kristian Norset presenterte resultatene av de ulike støy- og tiltaksgrenser basert på Forsvarsbygg og Ørland Kommune sine støytall.

Norset orienterte også om alle som kommer til Støygruppa i sin fortvilelse over behandlingen de føler de blir utsatt for av Forsvarsbygg. Dette går på helsa løs! Han er meget bekymret for hvor dette vil ende for mange, både med tanke på tidsaspektet i forhandlingene og for resultatet for den enkelte. Her kan mange komme i både økonomiske og psykiske vansker! Hvem her ansvaret? Det må være Forsvarsbygg som må ta mer ansvar da de tidlig i prosessen kom med lovnader som nå ikke overholdes!

Neste innlegg hadde fokus på etiske retningslinjer i prosessen. I den sammenheng ble et brev fra sogneprest Ola Garli vist og opplest. Her er utdrag fra brevet: «I det siste har jeg kjent på en følelse av at folk nå blir behandlet uverdig, og på en måte som gjør at jeg skjemmes av at staten, som representerer oss alle, skal behandle folk på denne måten.»

Etiske betenkninger ble også fulgt opp av May Britt Hanstad med utgangspunkt i praksis fra Statens vegvesen. Hun fortalte også om suksesshistorier etter grunnavståelser og innløsningssaker basert på Statens Vegvesen sin «Håndbok for etiske retningslinjer ved grunnavståelse». Hun spurte Dobloug om når han trodde han kunne komme med tilsvarende historier. Det ble ikke besvart.

Flere fra publikum stilte spørsmål om Forsvarsbygg hadde etiske retningslinjer å forholde seg til i arbeidet. Dobloug sa at Forsvaret har generelle etiske retningslinjer som de forholder seg til. Når en fra publikum refererte forsvarets etiske retningslinjer ordrett, er det vanskelig å forstå at Forsvarsbyggs egne representanter har lest disse! Det er i alle fall helt klart for oss andre at de ikke etterleves!

Hans Kristian Norset inviterte igjen ordføreren og Dobloug til sammen å finne konstruktive og gode løsninger for alle parter som i neste runde kan presenteres for departementer og statsråder. Støygruppa har fortsatt tro på at det kan være mulig å finne gode løsninger sammen!