Fylkesmannen tillater fradeling av våningshus i rød sone

Fosna Folket melder i sin nettavis i dag at Fylkesmannen har gjort sin vurdering av saken angående fradeling av våningshus på gårdseiendommer som er underlagt vern. 

På gårder med vernede boliger medfører det at man må skille ut en boligtomt midt på gårdstunet, som i utgangspunktet krever unntak fra de generelle bestemmelsene i Jordloven.

Støygruppa Ørland har hatt et annet syn enn Forsvarsbygg i saken om fradeling. De har ment at staten kan sikre sin eiendomsrett gjennom servitutter på eiendommene i stedet for å måtte eie tomta og derfor skille den ut fra resten av gårdstunet.

– Støygruppa er spent på å se hva denne individuelle vurderingen vil si i praksis. Saken om fradeling har vært vanskelig, men det har ikke vært noen prestisjesak for Støygruppa. Det viktigste er at de berørte nå har fått en avklaring og kan få oppgjørene for avtalene de har inngått, sier Hans Kristian Norset til Fosna Folket

Fylkesmannen har bestemt at disse husene tillates fradelt på visse vilkår. Her følger vedtaket fra Fylkesmannen:

Med hjemmel i jordloven § 12 og forvaltningsloven § 34 tas klagen fra Forsvarsbygg til følge. Vedtaket fattet av felles landbruksnemnd for Ørland og Bjugn i møte den 05.11.2018 omgjøres, og det gis samtykke til fradeling av våningshuset på gnr. 74 bnr. 6 med tomt på om lag 380 m2.

 

Det er et vilkår at det fradelte huset ikke benyttes til beboelse så lenge det eies av andre enn den som eier landbrukseiendommen.  

 

Det er også et vilkår at den som skal drive landbruksvirksomhet på denne eiendommen sikres rett til atkomst over den fradelte tomta, og at denne retten tinglyses som en heftelse.

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 femte ledd.

Du kan lese hele saksfremlegget her: Omgjøring av kommunens vedtak som gjelder deling av landbrukseiendom etter jordloven – Sigmund Skaret – Ørland 74 6

 

Forsvarsbygg har på sine nettsider gitt ut en pressemelding om saken.

Vi gjengir den her:

I samband med oppdraget om å vidareutvikla Ørland flystasjon skal Forsvarsbygg tilby innløysing av alle bustadar innan raud støysone. Total 176 bustader får tilbod om frivillig innløysing og av desse er 33 grunneigarar med våningshus og eventuelt kårbustad på gardsbruk.

Frådeling av verna våningshus
I forhandlingane som har vore i gang for landbrukseigedomar på Ørland har «frådeling» vore eit tema for diskusjon. I «frådeling» ligg at Forsvarsbygg må eiga grunnen som bustaden står på for å oppnå tilstrekkeleg råderett over bygningen og dermed kunne oppfylla reguleringsplanen for Ørland flystasjon. Dette inneber å frådele våningshuset frå resten av eigedomen.

Frådeling gjeld berre verna våningshus og andre bustader, eksempelvis kårbustader.

Klaga på vedtak om avslag på frådeling
Ørland kommune som planstyresmakt handsamar søknad om frådeling i kvar enkelt sak. Etter første runde av forhandlingar med grunneigarar på gardsbruk sende vi våren 2018 første søknad om dispensasjon for frådeling til kommunen.

30. august vedtok kommunen å avslå søknaden til Forsvarsbygg. Forsvarsbygg valde å klaga på dette vedtaket til Fylkesmannen.

Innvilgar dispensasjonssøknaden
Fylkesmannen har no handsama klaga og Fylkesmannen har vedteke å gjere om vedtaket til kommunen. Fylkesmannen innvilgar dispensasjonssøknaden på vilkår. Vilkåret er at våningshuset ikkje kan nyttast til bustadsføremål og/eller bebuast.

Positivt med ei avgjerd
– Det er godt at vi no har fått ei avgjerd i saka. Dei som er råka har venta lengje og for dei som har avgjort å selja er avgjerda eit viktig skritt på vegen. Vi håpar på ein god dialog med kommunen i det vidare arbeidet, seier eigedomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen