ERSTATNING ETTER NABOLOVEN – ØKT STØY ETTER KAMPFLYBASEN

På samme måte som bl.a. ved etableringen av Gardermoen som hovedflyplass, kan det på Ørland være grunnlag for erstatning til mange grunneiere etter nabolovens bestemmelser. Naboloven angir at tiltakshaver plikter å betale erstatning («verditap») for (støy)ulemper som påføres andre eiendommer over en viss terskelverdi. I tillegg gjelder enkelte andre vilkår.

Nå som forhandlingene om innløsning av boliger snart er gjennomført for alle, er det på tide å avklare hvem som kan ha et slikt erstatningskrav, og dermed kan ha grunnlag for å fremme krav mot staten (Forsvarsbygg).

Grunnvilkår for en eventuell erstatning vil bl.a. være følgende:

  • At det ikke er inngått avtale om innløsning av hele eiendommen
  • At støyplagene er verre etter kampflybaseetableringen enn de var før, og at disse ligger over et minstenivå mht. totalstøy («minst» ligger i gul støysone).

Det vises til vedlagte link mht. eiendommer som ligger i hhv. gul og rød støysone http://www.orlandstoy.no/wp-content/uploads/2017/01/20161208-Fremtidig-rød-og-gul-sone-med-avgangstraseer-for-jagerfly-A1-35000.pdf

Det antas fra støygruppas rådgivere at flere hundre grunneiere vil kunne ha krav på erstatning etter naboloven. Hvilke eiendommer de mener kan ha et krav og mulig nivå på erstatningene vil advokatene komme tilbake til. I Gardermoen-dommen fra Høyesterett i 2006 ble f.eks. hver grunneier tilkjent i størrelsesorden kr. 110.000 – 330.000. Det antas at differensieringen kan bli større på Ørland.

Støygruppa har sammen med sine advokater startet arbeidet med en kartlegging og klargjøring for å fremsette erstatningskrav. Ørland kommune har vært involvert i denne kartleggingen.

Det var planlagt et informasjonsmøte («folkemøte») 16.03.20. På grunn av situasjonen rundt koronavirus er dette avlyst. Vi kommer tilbake med informasjon om eventuelle møter på et senere tidspunkt.

Vi ønsker å komme i kontakt med grunneiere i rød og gul støysone. Vi ber om at de som ønsker nærmere informasjon sender epost til advokatene. Benytt fortrinnsvis følgende overskrift/emne-angivelse i eposten: «Erstatning nabolov Ørland».

  • For gårdsbruk; Advokatfirma Seland Orwall v/advokat Svein Aalling; saa@selandorwall.no
  • For boliger/fritidsbolig og andre eiendommer: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig v/advokat Arild Paulsen og Jon T. Settemsdal; nabolov@svw.no apa@svw.no eller jse@svw.no 

Advokatene ønsker i første omgang opplysning om:

  • Din eiendoms adresse og gjerne gårds- og bruksnummer (den finner du mange plasser, men kan også søkes opp ved å angi din adresse på Kartverkets hjemmeside: seeiendom.no).
  • Din(e) epost-adresser og telefonnummer

Epost om nevnte informasjon til advokatene vil ikke utløse kostnader for den enkelte.

Les også om saken på Fosna Folket ( for abbonenter)