Leserinnlegg fra Ordfører Tom Myrvold ifm bekymring rundt Marihøna Barnehage

 

I etterkant av leserinnlegget fra Gunnhild Eidsaune Bakken som vi la ut i går så fikk Støygruppa en henvendelse fra ordfører i Ørland, Tom Myrvold med ønske om å få lagt ut en kommentar til innlegget. Vi gjengir dette under:

Viser til innlegg fra bekymret mor i Marihøna musikk- og friluftsbarnehage.

Jeg ønsker først kort å redegjøre for hva som er Ørland kommune sin formelle rolle opp mot de private barnehagene i kommunen.

Ørland kommune sitt ansvar i forhold til private barnehager følger av Lov om barnehager, § 8.

Kommunens ansvar:

«Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. § 12 a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov.»

Ørland kommune har via rollen som barnehagemyndighet generelle oppgaver etter § 10 – 16 a i Lov om barnehager.

Herav følger også rollen som tilsyns- og godkjenningsmyndighet overfor private barnehager. Det er også avgjørende at kommunen som barnehagemyndighet er kjent med krav fra andre myndigheter, f. eks helsemyndighet og «Forskrift om miljørettet helsevern». Kommunen skal gjennom godkjenning og tilsyn se til at barnas helse, miljø og sikkerhet i barnehager blir ivaretatt. Det er den enkelte barnehage som søker om godkjenning etter «Forskrift om miljørettet helsevern», og i Ørland er det Folkehelse Fosen som har ansvar for godkjenning av barnehager etter denne forskriften.

Ørland kommune sin rolle som tilsyns- og godkjenningsmyndighet i denne saken er dermed å påse at Marihøna musikk- og friluftsbarnehage har nødvendig godkjenning etter «Forskrift om miljørettet helsevern» også etter at de nye kampflyene er på plass.

Når det gjelder dine betraktninger omkring Marihøna musikk- og friluftsbarnehage som en flott barnehage med meget kompetente ansatte, så støttes dette. Barnehagen oppleves på lik linje med de andre private og kommunale barnehagene i Ørland å være opptatt av å levere kvalitativt gode tjenester til barn og foreldre i kommunen.

De kommunale og private barnehagene har en viktig rolle som oppvekst- og læringsarena for barn i Ørland og personalet som jobber der er meget betydningsfulle for å sikre god kvalitet i våre barnehager. De ansattes kunnskap, kompetanse og engasjement er avgjørende for å sikre våre barn både trivsel og utvikling i henhold til de mål som et satt for kvalitetsarbeidet i barnehagene i Ørland. Ørland kommune opplever at Marihøna musikk- og friluftsbarnehage er en god ambassadør for dette kvalitetsarbeidet.

I påvente av Folkehelse Fosen sin vurdering av videre godkjenning etter «Forskrift om miljørettet helsevern» er det for tidlig for kommunen å kommentere videre eksistens for Marihøna musikk- og friluftsbarnehage. Uavhengig av hvilken avgjørelse som blir tatt, vil kommunen ha et ansvar for å tilby barnehage til samtlige barn under opplæringspliktig alder. Det betyr at din 4-åring kan se fram til et nytt barnehageår enten i Marihøna musikk- og friluftsbarnehage eller en av de andre flotte barnehagene kommunen har.

Ditt barn skal bli både sett, hørt og forstått, og han skal bli inkludert i fellesskapet med de andre barna enten det blir på sin nåværende barnehage eller sammen med andre i en privat eller kommunal barnehage. Det er ikke slik at voksentetthet synker med antall barn i barnehagen. I Ørland kommune hadde vi ved siste rapportering et gjennomsnitt på 6,1 barn pr. voksen. Kommunens største barnehage, Futura barnehage hadde samme gjennomsnitt som kommunen på 6,1 barn pr. voksen mens Marihøna musikk- og friluftsbarnehage hadde et gjennomsnitt på 6,2 barn pr. voksen. Dette indikerer små forskjeller og god voksendekning i alle kommunens barnehager. Med tilnærmet samme voksendekning og god kompetanse hos ansatte i alle barnehager bør forholdene ligge godt til rette for at alle barn får et godt barnehagetilbud uavhengig av hvilken barnehage man velger i Ørland kommune.

Din opplevelse av Marihøna musikk- og friluftsbarnehage som en unik barnehage er helt sikkert riktig. Ørland kommune har nok 5 unike barnehager som hver og en tilbyr varierte hverdagsopplevelser med godt pedagogisk innhold både inne og ute. De har alle sine særpreg, men også likheter i form av at alle vektlegger uterommet og muligheten for leik og læring med aktive barn.

Det skal nok mer enn økonomisk motivasjon til for å drive en god barnehage, og det er nok også tilfelle i forhold til Marihøna musikk- og friluftsbarnehage. For Ørland kommune finnes det heller ingen økonomisk motivasjon i forhold til valget mellom privat eller kommunal drift av barnehager. For kommunen koster en barnehageplass akkurat det samme enten den tilbys i kommunal regi eller av private barnehageeiere.

Med vennlig hilsen

Tom Myrvold

Ordfører

Ørland Kommune

Mobil: 4886 7329

Epost  |  Facebook  |  Linkedin