Forsvarsdepartementet åpner for å kjøpe hele gårdseiendommer

Fosna Folket melder at Forsvarsdepartementet nå åpner for å kjøpe hele landbrukseiendommer der det er våningshus som er fredet. Dette på grunn av at de mener at de må ha råderett over tomta som huset står på.  Forsvarsbygg har søkt om fradeling av tomt for et fredet hus på en gårdseiendom, men har fått avslag på dette.

Fylkesmannen har i følge Forsvarsbygg opphevet dette avslaget, og nå skal saken behandles på nytt i Ørland Kommune.

I den forbindeslse har Forsvarsdepartementet sendt  dette brevet til de støyberørtes advokater ,der de åpner for å kjøpe hele landbrukseiendommer hvis de får avslag for fradeling av tomt på gårdstun:

«Dersom det viser seg at fradeling av tomteareal under den vernede boligen ikke lar seg gjennomføre, vil et tilbud om kjøp av hele landbrukseiendommen være et aktuelt alternativ som oppfyller reguleringsplanbestemmelsene knyttet til støy.»

 

Støygruppa er uenig i at man må fradele tomta under en bolig som ikke skal rives for å kunne tilby innløsning slik reguleringsplanen krever.

– Fradeling av boligtomter som kan selges inne på gårdstun vil være en ny kurs i norsk landbrukspolitikk. I dag har man en plikt til ikke å drive rein kommersiell virksomhet med salg av hustomter fra gårdene, sier Hans Kristian Norset, leder i Støygruppa til Fosna Folket.

– Det er positivt at Forsvarsdepartementet nå signaliserer at det kan være et tilleggsalternativ til de vi har i dag. Det er et lite skritt i riktig retning, sier han.

– Dette alternativet kan kanskje passe for noen om takstnivået er rett. Da snakker vi om tilbud til markedspris, sier Norset.