Forsvarsbygg vil ikke støyisolere fritidsboliger

 

Forsvarsbygg informerer på sine nettsider i dag at de fastholder sitt syn på støytiltak for fritidsboliger som vi si at de ikke har krav på dette.

De har tatt en grundig vurdering av regelverk samt praksis i statlige etater som utfører denne type arbeid og har kommet frem til at fritidsboliger ikke har krav på støytiltak. 

Støygruppa er av en helt annen oppfatning, og mener at intensjonene bak reguleringsplanen var at alle hus i gul sone skal behandles likt. Vi aksepterer ikke dette svaret og kommer til å forfølge saken politisk for å få en avklaring hos sentrale myndigheter.

Under har vi gjengitt Forsvarsbygg sin uttalelse om fritidsboliger i dag.

__________________________________________________________________________________________________

-Vi har sett nærmere på regelverket som ligger til grunn, samt innhentet informasjon om andre statlige aktører og fagmiljøers praksis. Konklusjonen er at vi fastholder vårt standpunkt om at vi ikke kan tilby fritidsboliger støyisolerende fasadetiltak, sier Carl Oscar Pedersen, eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase.

Ikke støyfølsom bebyggelse i hht reguleringsplanen
-Vi har på ny tatt en full gjennomgang av reguleringsplanen og regelverket som ligger til grunn. Ved å se på hele bestemmelsen for støy utenfor planområdet, og ved å se på innholdet i regelverket ellers, er det vår konklusjon at fritidsboliger ikke kan betraktes som støyfølsom bebyggelse i henhold til reguleringsbestemmelsens § 4.8.2 angående krav til innendørs lydforhold tilsvarende lydklasse C angitt i NS 8175:2012, sier Pedersen.

Andre statlige fagmiljøers praksis
Forsvarsbygg har også innhentet informasjon fra flere statlige aktører og fagmiljø innen akustikk om deres praktisering av regelverket innenfor samme problemstilling. All innhentet informasjon viser en lik praksis hos alle statlige aktører og fagmiljøer, om at det ikke gjøres fasadetiltak på fritidsboliger
– Blant annet har Miljøverndepartementet besvart problemstillingen i brev til Jernbaneverket i mars 2011, sier Pedersen.

Tilbyr innløsning av fritidsboliger i rød støysone
-Vi tilbyr imidlertid innløsning for de fritidsboliger som overskrider reguleringsbestemmelsens krav til utendørs lydnivå. Dette gjelder bebyggelse i «rød støysone», avslutter Pedersen