Riving av hus i rød sone

 

F35

Den 28 juni vedtok komite for Plan, drift og landbruk en sak om retningslinjer for riving av hus i rød sone. Dette har vært en sak av stort omfang som har gått over lang tid da det har vært mange prinsipper som måtte avklares.  Du kan lese de brev som har gått til og fra kommunen her.

For Støygruppa har det vært hele tiden vært ønske om at det rives færrest mulig hus, men at i den grad hus skal rives så må det gjøres ordentlig og ikke på en slik måte at det blir unaturlige sår i landskapet.  Vi har fått muligheten til å uttale oss i denne saken via møtene i Koordineringsutvalget for utvikling i støysonene.

Du kan lese hele saksfremlegget her og du finner retningslinjen i sin helhet her


Hovedtrekkene i retningslinjene er som følger:

Til en rivingstillatelse kan det alltid stilles vilkår at:

  • tomten ryddes og rivingsmasser fjernes
  • tomten bearbeides slik at den visuelt ikke avviker vesentlig fra omkringliggende terreng

Som del av slike vilkår kan det kreves at:

  • levegger, terrasser, opparbeidete uteplasser osv. fjernes
  • faste dekker så som asfalt, steinlegging osv fjernes
  •  ugras og uønska arter som bla snegler og hageplanter med stor spredningsfare mot tilstøtende LNFR områder, skal fjernes og brennes
  • tomten tilsås eller tilplantes osv.

Målet med vilkårene er å sikre at arealet og omkringliggende areal fremstår som enhetlig og at rivingstomten ikke senere vises som et «sår» i landskapsbildet og er til ulempe for utnyttelse av tilstøtende dyrkamark.


Forsvarsbygg  mener at Ørland Kommune bryter loven og Sturla Johnsen sier til  Fosna Folket  at «Forsvarsbygg vil påklage ett hvert vedtak fra kommunen hvor søknad om rivning avslås, eller hvor det stilles utenforliggende vilkår for å godkjenne søknaden, som vil være i strid med gyldig hjemmelsgrunnlag,»

Ørland kommune har på sin side vært opptatt av å ha retningslinjer som kan fungere og som vil ivareta landskapet i rød sone. Vi håper disse står seg og håper at Forsvarsbygg tar sitt samfunnsansvar og ikke etterlater rød sone med mange sår i landskapet.