Brev fra Støygruppa Ørland til Statsekretær Bø i Forsvarsdepartementet

 

HK bilde

Leder i Støygruppa Ørland, Hans Kristian Norset, har sendt et brev til Statsekretær Øystein Bø. Brevet oppsummerer prosessen så langt sett fra Støygruppa Ørlands synsvinkel.

Brevet er gjengitt nedenfor:

__________

Fra:  Støygruppa Ørland                                                                                               Brekstad 7.juli 2014

Til:  Statssekretær Øystein Bø

Situasjonsrapport fra Støygruppa Ørland 2 år etter vedtaket om kampflybase til Ørland.

Som leder i Støygruppa Ørland (SGØ) vil jeg her komme med eksempler på utfordringer vi i SGØ,   som representerer inntil 900 boliger, -føler vi nå har ift samarbeidet med Forsvarsbygg (FB).

Avhengig av hvilken støygrense som vedtas, så vil det på Ørland kunne bli tilbudt 113/183 hus for innløsning og 70/382 hus vil kunne få tilbud om støy-isolerende tiltak iflg FB.

Vi ønsker IKKE at dette notat skal få hovedfokus på kronebeløpet FB har gitt de 5-6 boligeierne som har fått tilbud om innløsning, da det kan tas opp ved en annen anledning.

Ønsker heller å sette fokus på selve prosessen med innløsning og forhandlinger, slik vi opplever at FB behandler oss som gruppe (SGØ), og ikke minst slik den enkelte boligeier føler seg behandlet av FB. Her er det mange uheldige og uverdige metoder som FB bruker mot den enkelte og verst opplever vi det de ganger FB ikke følger de muntlige og skriftlige spilleregler som vi har blitt enige om i forkant.

Beskriver derfor noen konkrete eksempler som senere kan utdypes og dokumenteres om ønskelig.

Vil først starte med et utdrag fra Utenriks- og Forsvarskomiteen som vi i SGØ er godt fornøyd med:

1)      «Komiteen syner til at nytt skvadronbygg er viktig for å realisere skipinga av kampflybasen på Ørlandet og stør etableringa innanfor ei kostnadsramme på 619 millioner kroner. Ein føreset at nye byggeprosjekt for kampflybasen på Ørland vert lagt fram for Stortinget for godkjenning i tråd med etablert praksis. Komiteen har merka seg otta til dei som misser sine eigedomar på grunn av skipinga av kampflybasen. Komiteen er merksemd på at det er særs viktig at Forsvaret har ein god og ryddig prosess med dei det vedkjem direkte.

2)      Statsråd Ine Eriksen Søreide seier seg glad for at komiteen samrøystes sluttar seg til oppstart av byggeprosjektet for nytt skvadronbygg.
– Regjeringa er opptatt av å bidra til god framdrift i utbygginga av den nye flybasen på Ørland samtidig som det leggjast til rette for ei framtidsretta utvikling for lokalsamfunna på Fosen.

Dei som vert direkte råka av utbygginga, vil bli godt ivaretatt gjennom ein open og inkluderande prosess. Samtidig må regjeringa sikre at Stortinget sitt vedtak gjennomførast innanfor dei gitte tidsfristane.»

 

 

Men det er nok ikke slik vi som støyberørte opplever at FB opptrer, og noen eksempler på dette beskrives her nedenfor i delvis stikkord-format :

 

1)      SGØ opplever at de «gode prosessene» som FB i flere folkemøter lovte skulle skje sammen med de støyberørte grunneiere, ikke lenger er tilstede. Prosessene startet bra i 2012, ble dårligere i 2013, – og nå i 2014 er samarbeidsklimaet til tider, svært dårlig mellom partene der tilliten til staten representert ved FB som motpart, nå er på et lavmål. (jfr info om dette også i PP-presentasjon  til Bø, Kjos og Aarbergsbotten i møte 6/6-14)

2)      FB bryter skriftlige avtaler mellom FB og SGØ ang bruk av advokatbistand.

3)      FB bryter sitt eget takstmandat, både når FB lager sine takster og gir sine tilbud, mens SGØ selvsagt har fulgt opp slik FB har beskrevet vi skulle gjøre det (dog med et par tillegg beskrevet av SGØ i vårt mandat til vår takstmann)

4)      FB kommer med «trusler» i formannskapsmøte om at fleksible løsninger til beboerne ikke kan imøtekommes om kommunen legger til grunn Fylkesmannens krav til støygrenser.

5)      FB har lagt ut «referat» fra siste folkemøte på sin hjemmeside med info om hva FB skulle ha sagt i møte, – men flere punkt er direkte feilsitat og andre punkt ble ikke engang nevnt i møte

6)      FB lovte i møte med 4 advokater og 10-12 grunneiere til stede, å betale alle som måtte avstå areal ifm rullebaneforlengelsen kr 15-25,-/m2. Senere endrer FB strategi og sier kommunen ønsker et «tvungent jordskifte» noe kommunen benekter å ha vært med på!

7)      FB varsler skriftlig grunneiere om at areal må avstås fra høsten 2014, noe flere har tilpasset driften sin til, men så leser grunneierne i media at FB utsetter arealbeslaget til høsten 2015

8)      FB nekter nå å betale for mer advokathjelp til SGØ, men betaler kommunen 200’ for at kommunen skal «hjelpe FB» til å finne løsninger for grunneierne uten at disse er forespurt.

9)      FB har fått mange spørsmål fra SGØ oversendt flere ganger via SGØ sine advokater, men FB responderer ikke på flere mnd gamle henv. selv om det purres med jevne mellomrom

10)   FB bekrefter i folkemøte 30/6 at de siste i rød sone kan risikere å få tilbud om innløsning så sent som 2022, men neste dag på NRK benekter FB at dette er sagt (med ca 300 stk i salen!)

11)   Flere innbyggere har oppfattet FB klar og tydelig på at de anmodes om å skaffe seg annen bolig, noe som bekreftes i brev fra FB til grunneier den 3/10-13, men nå benekter FB at de har anbefalt noen huseiere å skaffe seg bolig, og dette preger flere innbyggere meget tungt

12)   FB bemerker i media at det er liten fremdrift i arbeidet med innløsning (og kan forstås som det skyldes SGØ), mens det ene alene skyldes manglende kapasitet på saksbehandling i FB iflg FB sin egen forhandlingsleder. Kun 5-6 hus har fått tilbud av de 17 som fikk brev i oktober men alle har blitt lovt tilbud hver eneste mnd nå siden mars, og fortsatt venter 10 huseiere!

13)   FB legger til grunn at staten skal opptre i ordentlige prosesser med «minnelige ordninger» (jfr FB i planprogrammet) der forhandlinger med grunneierne er en av hovedpilarene for og nå et mål om enighet, noe SGØ nå ser FB styrer bevisst (?) bort fra, og bryter igjen avtaler.

14)   SGØ opplever at FB nå gir lave tilbud for dermed å kunne styre direkte mot skjønn og rettsaker, der vi i forkant også skal fraskrive oss ankemuligheter.  Å bli varslet om at det trolig vil gå mot skjønn uten reelle forhandlinger preger mange boligeiere svært tungt for tiden.

15)   FB henviser i sitt tilbud til den enkelte boligeier at det finnes mange boliger i markedet og sammenlikner for eksempel en boligeiers hus fra år 2000 i bytte med hus fra 1950 og 1960-tallet som også har mindre areal og langt lavere standard, men FB gir tilbud ut fra disse eks.

16)   FB utførte støymålinger for husdyr i juni, men prøvde å nekte bøndene å få innfridd kravet om innendørs målinger. FB måtte etter noen dager etterkomme bøndenes krav, men bøndenes tillit til FB falt flere nivå etter denne motvilligheten fra FB.

17)   FB har en helt ubeskrivelig dårlig og respektløs opptreden ovenfor våre advokaters fakturaer der regelen er å problematisere alle fakturaer på tross av at FB etter flere 10-talls timer til møter med SGØ og våre advokater, om nettopp disse fakturaene, -så aksepterer FB de ulike fakturaer, men alle betales systematisk uker/måneder etter forfall.  Dette er ikke holdbart !

18)   FB orienterer både Ørland Formannskap og SGØ om at Fylkesmannens støykrav gir staten 800 mill i MER-kostnad, noe SGØ har beregnet til 300-350 mill (med samme forutsetninger som for øvrige boliger), og på forespørsel fra SGØ til FB om dokumentasjon på beregningene så nektes dette opplyst. (SGØ orienterte Bø om dette i møte 6.juni).

FB viser til «mange gode prosesser», både til sine overordnede og i brosjyrer, men de fleste på Ørland opplever akkurat det motsatte. Det er mange familier som åpent i media omtaler FB i negative ordelag og beskriver sin egen situasjon som svært vanskelig pga FB sin opptreden.

At media kanskje ikke helt opptrer objektivt, men er rystet over FB sin opptreden kan sikkert staten leve med, men at prest og ordfører nå engasjerer seg, sier vel mye om prosessen her i kommunen.

Bemerker også at ordfører har valgt å gå direkte til statsministerens kontor og inviterer til at man der kommer og besøker støyberørte på Ørland. Dette sier vel litt om at prosessen ikke fungerer slik som den burde når ordfører velger å «gå forbi» både FB og Dep !

SGØ vil likevel balansere dette notatet da noe positivt også har kommet frem i denne prosessen:

1)      FB oppfordret støyberørte i juni 2012 til å organisere oss, noe som ble gjort i SGØ

2)      FB lovte å betale oss advokatbistand, og dette gjort frem til det ble varslet STOPP i april 2014

3)      FB har invitert SGØ til mange ulike infomøter og delvis dialogmøter

4)      FB har etterkommet SGØ sine ønsker om mer tilpasset flymønster og traseer

5)      FB har etterkommet spesifikke krav til støymålinger for husdyr

6)      FB har fått 700 DA areal uten nevneverdig protester fra grunneierne eller SGØ

7)      Ine M E Søreide deltok på en informasjonsrunde  i området for støyutsatte aug -13

8)      Statssekretær Bø har vist interesse og deltatt i 2 møter med oss i SGØ

9)      SGØ har invitert FB til prosjekt «F-35 – vår gode nabo» -et godt omdømme for stat/familie

10)   SGØ foreslår løsninger der hus kan stå og staten sparer flere 10-talls mill kroner

11)   SGØ foreslår at der hus kan stå, skal huseier fraskrive seg alle fremtidige støykrav mot staten

12)   FB og SGØ er enige om at å finne løsninger for landbruket er både vanskelig og viktig

Dette er da å betrakte som et notat der vi i SGØ har store utfordringer for å få til et godt og konstruktivt samarbeid med FB. Vi føler oss rimelig maktesløse alene mot staten ved FB, og ber derfor om at vi først og fremst får tildelt tilstrekkelig med ressurser slik at vi kan få nødvendige hjelp fra våre advokater.

Til slutt så har vi invitert FB flere ganger til å samtale om de gode løsninger / prosesser (som ikke alltid koster penger), og håper at vi sammen kan komme i gang med dette arbeidet for fullt,              jfr  prosjekt «F-35- vår gode nabo», der vi alt har hatt et par gode møter.

Vi er også klar over at FB nå mener at tilbud om innløsning ligger langt foran «nødvendig tids-skjema», og at vi egentlig har god tid til flyene kommer. Men da er det viktig å huske på at det er     FB selv som har lagt denne fremdriftsplanen, og at det ikke er SGØ som har presset på, – vi har kun prøvd å følge opp den fremdriften FB selv har presentert til grunneierne i ulike møter.

Det som nå preger beboerne mest er ikke lenger selve støyen, men mye mer prosessene og de fremdriftsplaner FB ikke holder som lovet. Videre preges familier også av usikkerheten om hva de enkelte vil få av tilbud for sitt hus. Den mer-gjeld som de første 5-6 boligeiere nå ser ut til å få, preger også mange andre familier i stor grad, og har nå for flere blitt en umenneskelig påkjenning.

Derfor er det langt fra lovnader og fine ord hos FB til den virkelighet som den enkelte opplever. I tillegg så føler vi som en lovlig valgt og organisert støygruppe heller ikke nok respekt fra FB når det for flere brev og henvendelser som vi oversender på en seriøs måte enten direkte, eller via våre advokater, – så blir disse henvendelsene fra oss hverken bekreftet mottatt eller besvart av FB.

Når staten legger til grunn at FB tilbyr 100-180 familier å fraflytte sine boliger, hadde vi forventet en helt annen samarbeidsform enn den vi har opplevd det siste året med FB.

Likevel, vi gir ikke opp, og ber derfor Statsråden og Dep. om bistand til å få i gang gode prosesser mellom partene, og vi i SGØ skal i alle fall love å bidra positivt, da de aller fleste av oss virkelig ønsker F-35 velkommen til Ørland.  Men det forutsetter også at vi blir behandlet med respekt, og at FB prøver å forstå den fortvilelsen mange familier nå er i, og som for flere preger det daglige livet i mange hjem her på Ørland.

Vi ser frem til å få en tilbakemelding på vår henvendelse.

Med hilsen

Hans Kristian Norset

Leder Støygruppa Ørland

www.orlandstoy.no