Kampflybase på Ørlandet – status/videre prosess arkeologisk registrering.

Til orientering:

Forsvarsbygg kampflybase har i forbindelse med forestående  utarbeiding av reguleringsplan med konsekvensutredning for Ørland flystasjon god dialog med Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK), som den regionale kulturminneforvaltningen, om den lovpålagte undersøkelsesplikten av automatisk fredete kulturminner i området. Forsvarsbygg kampflybase har bedt om et snarlig møte med Sør-Trøndelag fylkeskommune for å avklare omfang, prioriteringsrekkefølge og tidspunkt for undersøkelsene. Det forutsettes at undersøkelsene i så stor grad som mulig tar hensyn til  landbruksdriften og vekstsesongen i området, og at vi tar sikte på å sjaktgrave i første omgang bare der vi først skal starte bygging. Så snart dette er nærmere avklart/avtalt med STFK, vil Forsvarsbygg kampflybase informere landbrukets tillitsvalgte og den enkelte gårdbruker som blir berørt.

Med vennlig hilsen

Knut Jonny Johansen
Innleid konsulentForsvarsbygg kampflybase