Nytt spørsmål fra Kristi Leirtrø

Arkivbilde av stortingsrepresentat Kirsti Leirtrø (Ap) på plass i landets øverste folkevalgte organ på Løvebakken i Oslo.  (Foto: Snorre Berg)

Stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø har sendt inn et nytt spørsmål til Kommunal og moderniseringsminister Monica Mæland. Denne gangen etterspør hun statsrådens syn på hvorvidt Ørland Kommune bør starte en ny prosess med reguleringsplan for å få til fleksible løsninger for gårdbrukerne.  Når svar foreligger vil vi legge ut dette.

Spørsmålet kommer som en oppfølging av Forsvarsminister Frank Bakke Jensen sin uttalelse om at Kommunen bør vurdere ny reguleringsplan dersom de ikke er fornøyd. 

Spørsmål

Kirsti Leirtrø (A): I 6 år har landbruket i rød støysone på Ørland ventet på avklaring om støyoppgjøret i forbindelse med etablering av Norges nye kampflybase. Det er avklart at det skal drives landbruk i støysonen.
Mener også Kommunal og moderniseringsdepartementet at det er riktig med en ny reguleringsplanprosess i Ørland kommune om ønsket om fleksible og individuelle løsninger skal kunne gis fra Forsvarsbyggs side?

Begrunnelse

På spørsmål nr 2321 fra undertegnede til Forsvarsministeren om Forsvarsbyggs mandat for innløsning av boliger i rød støysone i Ørland kommune svarer forsvarsministeren blant annet følgende:

I Kommunal- og moderiniseringsdepartementets innsigelsesbehandling ble det fra miljømyndighetens side presisert at det er lite ønskelig å videreføre bygninger med støyfølsomt bruksformål. Videre svarer han at dersom Ørland kommune nå mener at de vedtatte reguleringsbestemmelsene ikke balanserer de totale samfunnsmessige interessene på en god nok måte kan kommunen som planmyndighet foreslå igangsetting av nye reguleringsplanprosesser.

Støygruppa og Ørland kommune er uenig med Forsvarsbygg i tolkningene, og mangelen på individuell behandling. Dette dreier seg både om støyisolering og bruksrett, og ikke minst kravet om fradeling av tomt for boligen forsvarsbygg kjøper ut.

Trøndelag fylkeskommune har gjort følgende vedtak i saken, som også støtter kommune og gårdbrukerne.

Fylkestinget i Trøndelag mener det er viktig å finne løsninger som legger et godt grunnlag for videreutvikling og ikke avvikling av landbruket i rød støysone.

Fylkestinget i Trøndelag henstiller til kommunen om å snarest mulig å avklare med Kommunal- og moderniseringsdepartmentet om en ny reguleringsplan kan løse situasjonen, og om dette kan gjøres innenfor en tidshorisont som ikke medfører ytterligere belastning på de involverte beboerne, eller om det finnes raskere måter å løse dette på der flere departement involverer seg samtidig i møte med kommunen.

Fylkestinget i Trøndelag ber Forsvarsministeren bidra til at Forsvarsbygg får nødvendige fullmakter til å finne fleksible løsninger som avklarer situasjonen for de involverte beboerne på en konstruktiv måte.