Vi kan unngå at rød sone blir en spøkelsesbygd

 

Støygruppa Ørland har lenge vært tydelig på at de ikke ønsker at det skal stå igjen tomme hus som forfaller i den røde støysonen. Vi har lagt med mye arbeid i denne saken og  Ørland kommune har støttet oss i dette synet. Det har vært en lang vei med flere nedturer, men nå ser det ut til at ting holder på å løse seg.

Allerede i juni 2016 ble retningslinje for riving og rydding av boligtomter vedtatt av planutvalget i Ørland Kommune.  Forsvarsbygg har senere ment at retningslinjen har vært for streng, og følgelig har ingen hus blitt revet så langt. Det har tidligere vært flere forsøkt på forhandlinger omkring disse bestemmelsene uten at det har ført frem til noe.

Det har hele veien vært et uttalt ønske fra alle parter om å løse dette slik at ingen tun blir stående igjengrodd og forlatt. Men veien frem hit har vært en gordisk knute der Forsvarsbygg har tolket prinsippene på sin måte, og har etter vårt syn vært mer problemorientert enn løsningsorientert.

Den siste tiden har det vært forhandlinger mellom Ørland Kommune, Forsvarsbygg og Støygruppa Ørland. Fire tomter ble plukket ut i en test for å se om det kan finnes fleksible løsninger som ivaretar alle interesser i denne saken

-Dette er et trepartsforhold og et trepartssamarbeid. Vi kan få tre vinnere, eller risikerer at tre parter taper. Denne uka har vi hatt forhandlinger der vi har diskutert riving og sanering for fire pilot-eiendommer. Det ser ut som vi får til at det blir tre vinnere, sier Karl Erik Sørensen til Fosna Folket

Nå er vi meget fornøyde med at vi fikk satt oss rundt samme bord, drøftet problemstillinger og funnet frem til gode og fleksible løsninger.  Utfallet av forhandlingene for de første fire eiendommene som skal ryddes etter innløsing ser lovende ut for resten av prosessen.

Overordnet mål i retninglisnjen er å sørge for enhetlig behandling samt at å sikre bruk i henhold til plan og et enhetlig og naturlig landskapsbilde.

Men enn så lenge er ikke noen hus revet eller tomter ryddet. Vi er spente på hvordan dette nå blir omsatt i praksis og kommer til å følge situasjonen tett i tiden som kommer.

Vi gjengir deler av retningslinjen her:

 • Retningslinjene skal sikre at arealene skal kunne benyttes i henhold til kommuneplanens areadel.
 • Når rivingstomten befinner seg i et LNFR område, er det et mål at tomten skal kunne bli en del av et sammenhengende LNFR området.

Vilkår knyttet til tomt

Med «tomt» menes selve rivingstomten med naturlig tilliggende areal, dvs. hage, uteplass,gårdsplass osv.

Til en rivingstillatelse kan det alltid stilles vilkår at:

 • Tomten ryddes og rivingsmasser fjernes
 • Tomten bearbeides slik at den visuelt ikke avviker vesentlig fra omkringliggende terreng

Som del av slike vilkår kan det kreves at:

 • Levegger, terrasser, opparbeidete uteplasser osv. fjernes
 • Faste dekker så som asfalt, steinlegging osv fjernes
 • Ugras og uønska arter som bla snegler og hageplanter med stor spredningsfare mo tilstøtende LNFR områder, skal fjernes og brennes
 • Tomten tilsås eller tilplantes osv.

Målet med vilkårene er å sikre at arealet og omkringliggende areal fremstår som enhetlig og at rivingstomten ikke senere vises som et «sår» i landskapsbildet og er til ulempe for utnyttelse av tilstøtende dyrkamark.

Når det er grunnlag for det, kan det stille følgende tilleggsvilkår at:

 • Grunnmur fjernes
 • Ledninger i grunnen fjernes

For å dokumentere kvaliteten på gjenværende masser i grunn skal det settes krav om at:

 • Forurenset masser fjernes
 • Prøvetaking av gjenværende masser gjennomføres for å konstatere tilstand
 • Sikre at kvalitet på gjenværende masser tilfredsstille krav til etterbruk (f.eks. mat- og forproduksjon)

Ved behov for tilføring av masse som følge av fjerning av bygning og annen rivingsmasse kan følgende vilkår settes:

 • Kvalitet på tilførte masser skal tilfredsstille krav til etterbruk (f.eks. mat- og forproduksjon
 • Undergrunnsmasser skal ikke blandes med eventuelle dyrka jordmasser

Målet med vilkåret er at når det må tilføres masse slik at tomta visuelt ikke avviker vesentlig fra omkringliggende terreng, skal dette gjøres slik at arealet kan benyttes til dyrkajord.

Det kan settes følgende krav til gjennomføring av tiltaket:

 • Når tiltaket iverksettes skal tomta være ryddet innen 6 måneder
 • Dokumentasjonen av prøveresultater for gjenværende masser skal foreligge innen 1 år

Vilkår knyttet til annen bebyggelse og etterbruk av tomt

For gjenstående bebyggelse og rivingstomten skal fremtidig bruk dokumenteres og beskrives i forhold til gjeldende kommuneplan eller eventuelt reguleringsplan.

Dersom rivingstillatelse medfører at bod, garasje eller annen tilsvarende mindre bebyggelse på tomten – som knytter seg til omsøkt bygning – mister sitt formål, kan det stilles vilkår om at også de nevnte bygninger skal rives samtidig.

Dersom det etter riving planlegges annen bruk av tomta enn i henhold til gjeldende plan, kan det kreves at det foreligge igangsettingstiltak for nytt tiltak på tomten eller reguleringsplan som ikke kan gjennomføres uten at byggverket blir revet.

Dersom rivingstomten befinner seg i et sammenhengende LNFR område, kan planlagt bruk dokumenteres gjennom salg til tilstøtende landbrukseiendom.

Målet med vilkårene er å sikre bruk i henhold til plan og et enhetlig og naturlig landskapsbilde.