Støymålere rundt Ørland Kampflybase må på plass

 

Nå er tiden snart kommet for at tidenes investering i Luftforsvaret blir en realitet for befolkningen på Ørlandet. De første F35 kommer snart og Støygruppa Ørland ønsker flyene velkommen til Ørlandet. For oss har det vært 5 år med masse arbeid der vi har fått muligheten til å påvirke mange saker, men vi er ikke fornøyd før alt er på plass. 

For innbyggerne er trolig spenningen knyttet til hvor mye dette flyet egentlig støyer. I Fosna Folket den 24. oktober uttaler pilot Morten Hanche at de nye F35 flyene bråker mer enn F16 på fullt gasspådrag.  Men dette flyet har såpass mye kraft tilgjengelig og  kombinasjonen mellom kraft, aerodynamikk og gunstig klima på Ørland tilsier at de trolig sjelden vil bruke den fullt ut.  I støyberegningene så ligger det blant annet til grunn at avgang med etterbrenner er begrenset til 10% av det totale antall avganger. Sannsynligvis av den grunn at det er kraft nok i F35.

Alt som har med støy og støykart på Ørland er basert på beregninger, og selv om Hanche har mer enn 200 flytimer i F35 for å fremme sin påstand så blir det å regne som en kvalifisert gjetning basert på hans premisser. Det kan godt være at naboer føler at det bråker mer enn før når flyene kommer, og det blir også å regne som gjetning ut ifra deres premisser.  For å rydde bort tvilen og synsingen så må system for støymålere som er koplet opp mot innflygningsradaren. Via reguleringsbestemmelsene så er det stilt krav om at det skal etableres et system for rapportering av støybelastningen og at flyene følger de fastlagte traseene. Så langt kan vi ikke se at støymålere har blitt montert opp, og systemet vil trolig ikke være operativt før de første flyene kommer. Det vi har hørt er at det skal monteres to målere inne på stasjonen. Vi kan ikke forstå hvordan dette skal gi en fullverdig oversikt over støybelastningen.

Hvis en sammenligner med Gardermoen så er det plassert ut en rekke målere og det er 9 faste støymålere og 2 mobile. De to mobile støymålerne blir flyttet rundt i samarbeid med naboene. Data fra disse blir tatt inn mot innflygningsystemet og annen støy enn flystøy filtreres bort. På bakgrunn av dette så lages det en rapport hver måned som gjøres tilgjengelig for allmenheten. Der beskrives antall flybevegelser, gjennomsnittlig målt støynivå og avvik fra flymønsteret. Her er det full transparens i alt og det er da heller ingen grunn til å tvile og synse om hva som skjer.

Når det første F35 flyet lander så er det uttalt at flymønsteret endres til det som er fastsatt i reguleringsplanen. Tilliten i befolkningen til at det faktisk overholdes kan kun oppnås med å dokumentere dette og gjør informasjonen tilgjengelig.  Støygruppa Ørland lurer derfor på når støymålere kommer på plass og i hvilken grad allmenheten får innsyn i at bestemmelsene overholdes.