2017 blir et avgjørende år

HK bilde

Leder i Støygruppa, Hans Kristian Norset ble intervjuet av Fosna Folket 6 januar.   I intervjuet oppsummerer han hvor de viktigste utfordringene ligger for 2017. Det er veldig mye som skal skje og mye skal falle på plass.  Flyene kommer om ikke veldig lenge.

Vi gjengir intervjuet her og ønsker alle et godt nytt år.

___________________________________________________________________________________________________

– Et avgjørende år for støyberørte

Marihøna barnehage, støyisolering av boliger og løsninger for landbruket blir viktige fokusområder for Støygruppa Ørland i 2017.

Skjalg Ledang

– 2017 blir nok det mest avgjørende året for oss i støygruppa med tanke på resultatet av vårt arbeid, sier leder Hans Kristian Norset i Støygruppa Ørland. I handa har han et rykende ferskt kart som viser flymønsteret som skal gjelde for F-35, samt den røde og gule støysonen rundt kampflybasen.

– Benytte, ikke misbruke

Like før jul var statssekretær Øystein Bø (H) i Forsvarsdepartementet på besøk i Ørland. Bø hadde samtaler med både kommuneledelse og støyberørte. Norset mener signalene etter statssekretærens besøk gir grunn for optimisme i starten av året da kampflyet F-35 skal ankomme flystasjonen. Han legger også til at støygruppa har opprettet god kontakt med statssekretær Bø.

– Vi skal benytte, men ikke misbruke, direktekontakten med departementet, forklarer Norset. Norset er sjøl en lokal veteran i Høyre, men understreker at hans engasjement i støygruppa ikke har noe med hans forhold til regjeringspartiet å gjøre. I denne sammenhengen anser han alle politikere for å være like viktige, uansett farge og partitilhørighet.

Gleder seg til F-35-landing

– Høydepunktet for mange, husk at 95 prosent også i støygruppa er positive til F-35, blir nok når flyende lander i løpet av høsten. Jeg tror mange både i Fosen og Midt-Norge ser fram til det, sier Norset.

Men før det skjer på senhøsten, så har Norset både forventninger og forhåpninger om at flere saker der støygruppa er engasjert skal ha blitt løst. Den første er Marihøna musikk- og friluftsbarnehage.

Først Marihøna

– Staten har lagt om flymønsteret for å berge noen hundre boliger i Hovdefeltet. I stedet er flystøyen lagt over Marihøna barnehage. Etter Bø´s besøk i desember har det via Forsvarsbygg kommet positive signaler fra statssekretæren om denne saken. Vi forventer at barnehagen får et fullt oppgjør, mest mulig på lik linje med Hårberg skole. Jeg har forventinger og tro på at denne saken skal være løst i løpet av januar eller februar, sier Norset.

1000 boenheter

I løpet av januar inviterer støygruppa til folkemøte om støyisolering. Norset sier at man til dette møtet også vil ha med fagfolk fra konsulentselskapet Rambøll. Forsvarsbygg blir også invitert. Med om lag 1000 boenheter som skal vurderes for støyisolering, så ser Norset for seg at dette møtet bør ha interesse for et stort antall fosninger. I praksis betyr det store antall boenheter at dette er en sak som direkte angår halvparten av innbyggerne i Ørland.

– Støygruppa ønsker å bidra til at alle de som trenger støydempende tiltak på boligene får de riktige tiltakene. Jeg forventer ikke en gang at Forsvarsbygg skal være nøytrale i denne prosessen. Samtidig må de akseptere at vi ønsker at de berørte i denne prosessen får anledning til å få en alternativ vurdering av sine hjem og boliger.

Landbruket

Et tredje hovedområde for Støygruppa Ørland i 2017 blir situasjonen for de drøyt 30 gårdsbrukene i rød støysone.

– Vi har fått bekreftet at alle disse gårdsbrukene får et tilbud i en eller annen form i løpet av 2017, sier Norset. Han legger til at det for gårdbrukerne ikke bare er å si ja eller nei til et tilbud i støyoppgjøret, og dermed være ferdig med saken. Endringer eller omlegginger må kanskje strekke seg over en periode på to eller tre år for den enkelte. Norset sier at støygruppa også har jevnlige møter med Forsvarsbygg om hvordan man kan løse utfordringene for denne gruppen.

– Vi vil ha fullt trykk på dette arbeidet, og har store forventninger og forhåpninger om gode «spilleregler» slik at alle blir behandlet mest mulig likt.

Kårfolket

Et moment Norset trekker fram i forbindelse med gårdsbrukene i rød sone er kårboliger. Han forteller at når man tar med kårboligene i regnestykket så er det nærmere 50 boenheter på de drøy 30 gårdsbrukene i den røde støysonen.

– I kårboligene bor det eldre som er usikre på hva de skal gjøre dersom sønnen eller datteren velger å flytte fra våningshuset på gården. Trygghet for denne gruppen er det viktig for oss å ivareta.

Optimisme i et valgår

Sjøl om utfordringene er mange og tiden knapp for å finne gode løsninger, så er Norset på mange måter optimistisk ved inngangen til det viktige året for mange støyberørte. Lederen av støygruppa trekker fram at den politiske støtten oppleves som solid, fra politikere lokalt, regionalt og nasjonalt.

– Vi går inn i et valgår, da vil mange politikere være lett å få i tale.

Norset regner også med at mange politikere vil ha interesse av å besøke Ørland i forbindelse med utbyggingen av kampflybasen, og ser at dette er noe støygruppa kan dra nytte av i sitt arbeid.

Roser rådmannen

I tillegg roser Norset administrasjonen i Ørland kommune, fra rådmannen og nedover, for deres engasjement i støyoppgjøret. Han føler denne støtten er til stor hjelp for støygruppas arbeid.

– Vi er langt fra i mål, avslutter Hans Kristian Norset. Men sjefen for de støyberørtes organisasjon mener at dersom alle parter jobber konstruktivt og målbevisst, så skal støyoppgjøret være i havn i løpet av 2019, som planlagt. Vel å merke dersom 2017 viser seg å bli det viktige året i denne prosessen.