Info angående advokathjelp.

 

Flymønster

–          Støygruppa Ørlands advokatfirma Simonsen Vogt Wiig, Trondheim som bistår privatboliger  og Orwall Advokater, Oslo som bistår landbruk har nå bistått både Støygruppa Ørland og grunneiere en god stund, og vi er så langt veldig godt fornøyd med bistanden. Vi har i fellesskap jobbet bl.a. for å klarlegge de relevante ERSTATNINGSRETTSLIGE PRINSIPPER, videre kommet med relevante innspill ifm. KOMMUNEPLANENS AREALDEL og REGULERINGSPLANEN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON og inngått avtale om taksering med Takstforum Trøndelag. Videre jobbes det fortløpende med prosesser for å skape størst mulig fleksibilitet og valgmulighet for den berørte boligeier, herunder muligheten for å beholde bolig.

–           Advokatbistand til grunneiere, og som skal betales av tiltakshaver (Staten v/Forsvarsbygg), utløses når det startes opp en innløsningsprosess. Innløsningsprosessen iverksettes av Forsvarsbygg med varsel til advokatene som igjen varsler aktuelle grunneiere (se mer om dette nedenfor)

–          Når det er gitt klarsignal for å starte innløsningsprosessen/støytiltaksprosessen, vil det inngås avtale mellom grunneieren og Forsvarsbygg om dekning av juridisk (advokat) og teknisk (takstmann) bistand. Da vil også våre advokater være klare til å bistå i prosessen. Forsvarsbygg har p.t. satt en grense på 20 timer advokatbistand pr. grunneier, men angitt at det kan søkes om mer i spesielle tilfeller. Vi mener at det ikke skal settes slike begrensninger, da ulike behov og situasjoner hos boligeierne kan medføre et større behov enn det denne av Staten foreslåtte rammen tilsier, og vi vil sammen med våre advokater fortløpende arbeide med dette temaet for et best mulig tilbud til de som utsettes for en innløsningssituasjon.

–          I samråd med Forsvarsbygg så har det vært enighet om å starte arbeidet for de som har privatboliger og deretter for de som vil selge landbruksareal ifm forlengelse av rullebanen. Det er til nå fremforhandlet avtaler for 15 av Støygruppas grunneiere (bolig).

–          Forsvarsbygg har nå i 2015, uttalt at de først vil prioritere de som av velferdsmessige hensyn har «behov for en tidligere innløsning». Dette fremgår av informasjon på Forsvarsbygg sine hjemmesider om at man kan søke om dette, se følgende link:   http://www.forsvarsbygg.no/Prosjekter/Etablering-av-kampflybase1/Sporsmal-og-svar/Oppkjop-av-bolig-og-tiltak-for-stoyisolering/

I  dette dokumentet finner du kontaktinformasjon til advokatene:

Info-til-alle-beboere-fra-advokatene-2013-04-24-