Folkemøte mandag 26 august – Spørsmål oversendt til politikere.

Her følger spørsmål som støygruppa har oversendt til lokalpolitkere på Ørlande, med utfordring om å svare på disse under sine innlegg på møtet. 

Spørsmålene er blant annet basert på spørsmål vi har fått fra innbyggerne, samt utfordringer støygruppa ser i tiden fremover.

Vi oppfordrer alle til å ta turen til kultursalen på mandag for et spennende møte. Det vil bli anledning til å stille spørsmål til politikere og støygruppa på slutten av møtet.

For de som ønsker å skrive ut dette, er det en link til dokument nederst på siden.

Spørsmål til våre politiske parti på Ørland til folkemøte man 26/8 kl 19:oo:

Bakgrunn:

Det ligger nå i planene til Forsvarsbygg (FB) at ca 100 boliger vil få så store støyproblemer slik at disse ikke kan støy-isoleres ned til 35 desibel innendørs. Totalt er det 150-180 støyberørte boliger i rød sone og ca 700 i gul sone.

Pr i dag er da planene at FB kjøper ca 100 hus for så å rive dem. Det betyr i praksis omtrent samtlige boliger fra Uthaug skole til Grande skole og hele Flatneset. «Halve bygda mørklegges» i så fall.

Samtidig vet vi at støynivået endrer seg underveis. Senest fra siste høst til i vår er antall beregnet flyvninger med F-35 redusert med ca 1/3 bl.a. pga mer bruk av simulator. Derfor er det trolig vanskelig å si hva omfanget blir når flyene kommer, og endringer vil nok skje.

Vi har da følgende 7 spm til våre lokalpolitikere, som dere får presentere på ca 4 min.

1)     Hva ser ditt parti som de største utfordringer for kommunen, og den enkelte innbygger, – som kommer i en støysone der FB tilbyr innløsning?

2)     Hvordan vil ditt parti følge opp mot FB og stat, slik at de som velger å flytte ikke skal bli påført «mer-gjeld» ved at de må oppta nye store lån for å få tilgang til annen bolig?

3)     Kommunen tilbys nå areal til nye boligfelt (utenfor dyrka jord) med mulighet for større tomter. Hvordan vil ditt parti bidra til raske avklaringer for å tilrettelegge for nye boligfelt til de som tilbys flytting?

4)     Hvordan vil ditt parti bidra til at de som vil prøve å bli boende skal få muligheten til dette, uten å miste erstatningstilbudet slik at de evt kan flytte senere, eller bruke erstatningen til andre fleksible boløsninger?

5)     Er det et mål for ditt parti å legge til rette for at flest mulig skal bli boende, eller hvordan ser du for deg bygda om alle 100 boliger fjernes?

6)     Hvilke virkemidler har ditt parti til å få snarlig og gode løsninger både for gul (mange må støy-isoleres) og rød sone, samt ivareta de utfordringer landbruket vil få?

7)     Støygruppa ønsker et tettere og mer formelt samarbeid med kommunen, – hvordan vil evt ditt parti bidra til dette?

 

Støygruppa, 22/8 -2013

Spørsmål til politikere