Støytiltak på fritidsboliger

 

isolering

Støyguppa har fått noen henvendelser angående rettigheter til støyisolering for fritidsboliger. Forsvarsbygg har uttalt at denne type boliger ikke har krav på isolering, men Støygruppa mener at dette ikke er riktig. På bakgrunn av dette så har vårt advokatfirma Simonsen Vogt Wiig sendt et brev til Forsvarsbygg der vi påpeker dette.

Du kan laste ned brevet her: brev-fb-2016-08-30-stoytiltak-fritidsboliger og vi har gjengitt innholdet under.

Støytiltak fritidsboliger
Det vises til Forsvarsbyggs brev av 30.5.2016, Invitasjon til informasjonsmøte, hvor det øverst på side 2 hevdes at fritidsboliger ikke vil ha rett til støytiltak, med henvisning til forurensningsforskriften § 5-2. Herværende brev sendes på vegne av Støygruppa og de konkrete beboere som har mottatt nevnte brev.

Det avgjørende er om det finnes hjemler for å kreve støytiltak, og det kan ikke være tvilsomt at støytiltak for fritidseiendommer hjemles både i reguleringsplanen og følger av naboloven. Fritidseiendommer og boliger er likestilt.

I reguleringsplanen pkt. 4.8.2. angis:
Eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål skal sikres innendørs lydforhold tilsvarende lydklasse C angitt i NS 8175:2012. Der dette ikke er mulig ut fra bygningstekniske forhold eller et forsvarlig kost nytte-forhold, skal lydklasse D angitt i NS 8175:2012 overholdes.
For eksisterende bebyggelse utenfor planområdet med støyfølsomt formål skal lydnivået utenfor rom med støyfølsomt formål ikke overstige MFNday> eller lik 100 dBA eller Lden=62> eller lik dBA, angitt som beregnet frittfelt lydnivå. Dersom tilbud om innløsning avslås, skal forurensningsforskriftens krav til innendørs støy (LpA24t 42 dB) overholdes.

Bebyggelse med støyfølsomt bruksformål omfatter også fritidsboliger, jf. T-1442, s. 309, slik også FB og FD har lagt til grunn i alle andre sammenhenger.

Etter naboloven har FB forpliktelser ovenfor private parter, både enkeltpersoner og bedrifter. F.eks. så følger av naboloven at dersom tiltak overskrider nabolovens «tålegrense» så må det (i det minste) betales erstatning, jf. naboloven § 9. At Forsvarsbygg har fått tillatelse til tiltaket (offentligrettslig) fritar ikke for erstatningsansvar.Nabolovens § 10, retting, gir også anvisning på bl.a. rett til støytiltak.

Med bakgrunn i ovenstående fremstår det som klart at også fritidsboliger har rett til støytiltak, og det bes om at Forsvarsbygg i det videre arbeidet legger dette til grunn.
Vi imøteser snarlig tilbakemelding.
Med vennlig hilsen Simonsen Vogt Wiig