Kategoriarkiv: Grande/Flatnes krets

Støygruppa Ørland arrangerte folkemøte 30.6.2014 i Ørland Kulturhus.

Ca. 300 innbyggere kom for å få oppdatert informasjon om framdriften i arbeidet med erstatning og støytiltak samt kommunens arbeid med reguleringsplanen for kampflybasen 

Ordfører Hallgeir Grøntvedt orienterte om prosessene som har pågått siden vedtaket om å plassere landets eneste kampflybase på Ørlandet. Prosessen bærer preg av hastverk og korte frister i forhold til kompleksiteten. Ordføreren orienterte også om kravene om avbøtende tiltak som kommunen i utgangspunktet la inn i reguleringsplanen. De fleste av disse kravene har kommunen frafalt etter trusler fra Forsvarsdepartementet om statlig overtakelse av planarbeidet. En statlig planprosess er fortsatt mulig, og vil i tilfelle parkere lokaldemokratiet!

Direktør i Forsvarsbygg Olaf Dobloug innledet med å bekrefte at i stedet for å kjøpe ut grunneiere som må avstå jord, arbeider de med at bøndene skal få erstatningsjord fra jord forsvaret erverver fra bønder som ønsker å selge. Flere grunneiere ønsker ikke denne løsningen, men etter anbefaling fra Landbruksprosjektet som ledes av Ørland Kommune, vil Forsvarsbygg forsøke å tvinge gjennom en slik løsning.

Dobloug orienterte også om prosessen med taksering og erstatning av boliger i rød sone. Konklusjonen er at med dagens tempo vil denne prosessen litt avhengig av om det blir 113 eller 180 hus for innløsning, kunne medføre at de siste ikke får sine tilbud før 2020, – evt 2022 som er det året  en viss mengde fly har ankommet.

En slik langsiktig prosess mener Støygruppa  vil bli en umenneskelig belastning for de det gjelder!

Det ble klargjort fra Dobloug at alle som bor i sone med fare for hørselsskade (maksstøy over 110 desibel) vil få tilbud om innløsning før første fly ankommer i 2017. En takst og tilbud vil bli stående i 6 – 9 måneder. Det ble bekreftet at dette ikke er endelig frist, men at de som takker nei til første tilbud kan komme tilbake for eksempel 2 år senere og be om nytt tilbud.

Forsvarsbygg bekreftet at de ønsker å kjøre de første erstatningssakene til Skjønnsretten. Dette vil føre til ytterligere forsinkelser for de første sakene, og avgjørelse er da ikke sannsynlig før ut i 2016!

Gudmund Brodersen fra Ørland Sparebank orienterte om de økonomiske konsekvenser for berørte hvis erstatningene ikke blir tilstrekkelige til å gjenskaffe tilsvarende bolig. Staten pålegger bankene at låntakere skal ha 15 % egenkapital. Mange av de støyberørte vil med dårlig oppgjør ikke kunne stille med denne egenkapitalen, og kan i verste fall bli nødt til å bli leietaker i stedet for å eie selv! Oppfordringen fra Brodersen var å ta kontakt med banken sin så snart som mulig for bistand og rådgiving.

Arild Paulsen som representerer Støygruppas advokater orienterte om takstmandatet som ble utarbeidet sammen med Forsvarsbygg. Det var enighet om at takstene skulle inneholde gjenerverv, men Forsvarsbygg har ikke forholdt seg til den delen av avtalen og deres takstmann har derfor ikke vurdert  gjenerverv slik som partene var enige om !

Paulsen henviste til regelverket som er helt klart på at denne type takster SKAL inneholde både markedspris og gjenervervpris, og at huseier har krav på det høyeste beløpet av disse to. Forsvarsbygg forholder seg ikke til dette! Takst etter markedspris krever at det er et tilstrekkelig antall boliger av samme standard og størrelse å sammenligne med i området. Dette antallet eksisterer ikke pr. dags dato!

Thomas Engen redegjorde for støyforskriftens grenser for støy. I veilederen som ble vedtatt i 2014 står det klart at grensen for innendørsstøy er 30 db, og fylkeslegen har også anbefalt kommunen å legge dette til grunn i planarbeidet. I dokumentene som er vedtatt og lagt ut på høring, er 30 db satt som grense. Forsvarsbygg velger ikke å forholde seg til denne grensen (som staten selv har vedtatt)!

Edgar Alsaker satte i sitt innlegg fokus på forhandlingene med forsvarsbygg, og beskrev de med lovnader som ikke blir holdt, trukket tilbake, «dette har vi ikke sagt», og frister som ikke blir overholdt. Generelt så er tilliten til Forsvarsbygg sterkt svakket, eller helt borte!

Hans Kristian Norset presenterte resultatene av de ulike støy- og tiltaksgrenser basert på Forsvarsbygg og Ørland Kommune sine støytall.

Norset orienterte også om alle som kommer til Støygruppa i sin fortvilelse over behandlingen de føler de blir utsatt for av Forsvarsbygg. Dette går på helsa løs! Han er meget bekymret for hvor dette vil ende for mange, både med tanke på tidsaspektet i forhandlingene og for resultatet for den enkelte. Her kan mange komme i både økonomiske og psykiske vansker! Hvem her ansvaret? Det må være Forsvarsbygg som må ta mer ansvar da de tidlig i prosessen kom med lovnader som nå ikke overholdes!

Neste innlegg hadde fokus på etiske retningslinjer i prosessen. I den sammenheng ble et brev fra sogneprest Ola Garli vist og opplest. Her er utdrag fra brevet: «I det siste har jeg kjent på en følelse av at folk nå blir behandlet uverdig, og på en måte som gjør at jeg skjemmes av at staten, som representerer oss alle, skal behandle folk på denne måten.»

Etiske betenkninger ble også fulgt opp av May Britt Hanstad med utgangspunkt i praksis fra Statens vegvesen. Hun fortalte også om suksesshistorier etter grunnavståelser og innløsningssaker basert på Statens Vegvesen sin «Håndbok for etiske retningslinjer ved grunnavståelse». Hun spurte Dobloug om når han trodde han kunne komme med tilsvarende historier. Det ble ikke besvart.

Flere fra publikum stilte spørsmål om Forsvarsbygg hadde etiske retningslinjer å forholde seg til i arbeidet. Dobloug sa at Forsvaret har generelle etiske retningslinjer som de forholder seg til. Når en fra publikum refererte forsvarets etiske retningslinjer ordrett, er det vanskelig å forstå at Forsvarsbyggs egne representanter har lest disse! Det er i alle fall helt klart for oss andre at de ikke etterleves!

Hans Kristian Norset inviterte igjen ordføreren og Dobloug til sammen å finne konstruktive og gode løsninger for alle parter som i neste runde kan presenteres for departementer og statsråder. Støygruppa har fortsatt tro på at det kan være mulig å finne gode løsninger sammen!

Støykart med soner for innløsing og tiltak

Støygruppa presenterer her et støykart som viser forskjeller mellom Forsvarsbygg og Fylkesmannens forslag til støykrav i reguleringsplanen for kampflybasen. På møtet som avvikles mandag kveld vil det være en presentasjon av dette kartet med info rundt de forskjellige grensene. Dere kan laste ned kartet med detaljert informasjon om støygrenser her: Samlet info om støy

Dette kartet er laget av Støygruppa Ørland, da vi ikke har fått noe tilsvarende kart fra Forsvarsbygg i eller Ørland Kommune. Kartet har blitt overlevert Ørland Kommune og Forsvarsbygg for gjennomsyn og kommentar. Vi har ikke har fått noen tilbakemeldinger om feil, så vi regner dette som gjeldene kart.

Det er likevel viktig å merke seg at Forsvarsbygg skal vurdere hver enkelt eiendom før tiltak iverksettes.

Kartet med grenser er vist her. Blå linje er Forsvarsbygg sin grense for innløsing, Rød linje er Rød sone, samt kommunens grense for innløsing.  Grønn linje er Støygruppas tolkning av grense for støytiltak, og gul linje er gul støysone   orland_soner (1) 

Enstemmig vedtak om nytt skvadronbygg.

 

skvadronbygg

Bilde fra Forsvarsbygg.no

Utenriks og orsvarskomiteen har behandlet innstillingen for bygging av nytt Svadronbygg den 11/6. Der ble det et enstemmig vedtak om oppstart av byggeprosjektet for nytt skvadronbygg på Ørland Hovedflystasjon.

Under har vi gjengitt artikkelen fra Forsvarsbygg sine nettsider. Vi har uthevet to avsnitt der komiteen nevner de støyberørte.

«Innstillinga frå utanriks- og forsvarskomiteen om investeringar i Forsvaret vart handsama i går. Komiteen går samrøystes inn for oppstart av byggeprosjektet for nytt skvadronbygg på Ørland.

– Ein særs viktig milepel i eit viktig nasjonalt prosjekt. Det er sentralt at framdrifta i prosjektet vert halden oppe. Difor er eg glad for at komiteen er samrøystes i si innstilling, seier Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg kampflybase.

Komiteen syner til at nytt skvadronbygg er viktig for å realisere skipinga av kampflybasen på Ørlandet og stør etableringa innanfor ei kostnadsramme på 619 millioner kroner. Ein føreset at nye byggeprosjekt for kampflybasen på Ørland vert lagt fram for Stortinget for godkjenning i tråd med etablert praksis. Komiteen har merka seg otta til dei som misser sine eigedomar på grunn av skipinga av kampflybasen. Komiteen er merksemd på at det er særs viktig at Forsvaret har ein god og ryddig prosess med dei det vedkjem direkte.

Statsråd Ine Eriksen Søreide seier seg glad for at komiteen samrøystes sluttar seg til oppstart av byggeprosjektet for nytt skvadronbygg.- Regjeringa er opptatt av å bidra til god framdrift i utbygginga av den nye flybasen på Ørland samtidig som det leggjast til rette for ei framtidsretta utvikling for lokalsamfunna på Fosen. Dei som vert direkte råka av utbygginga, vil bli godt ivaretatt gjennom ein open og inkluderande prosess. Samtidig må regjeringa sikre at Stortinget sitt vedtak gjennomførast innanfor dei gitte tidsfristane.»

Link til artikkelen finner du her