Informasjon om befaring av boliger for støytiltak på Ørlandet

 

F35

Forsvarsbygg vil sende ut brev til beboere som får befaring av sine hus i forbindelse med støytiltak.  Du kan lese brevet her: Multiconsult_brev om støybefaring og vi har gjengitt innholdet fra Forsvarsbygg sine nettsider

I forbindelse med utbyggingen av Ørland hovedflystasjon skal det undersøkes behov for lokale støydempende tiltak på omkringliggende boliger.

Undersøkelsene foretas i henhold til gjeldende reguleringsplan og dets reguleringsbestemmelser (se særskilt punkt 4.8.2 første ledd lenger ned i artikkelen*).

Forsvarsbygg har inngått avtale med Multiconsult om å gjennomføre dette arbeidet. Ved behov for støytiltak, vil Forsvarsbygg tilby og bekoste de tiltak som skal til for å oppfylle reguleringsbestemmelsenes krav til innendørs lydnivå. For å vurdere behov for tiltak på hver enkelt bolig er det nødvendig at Multiconsult befarer boligene.

Hvilke boliger får befaring?
Multiconsult sender ut brev om befaring til boliger som skal befares. Her vil det bli gitt nærmere angivelse av tidspunkt for befaring og hvordan dette gjennomføres. Med utgangspunkt i utendørs lydnivå og informasjon om boligen gjøres beregninger av innendørs lydnivå for å avgjøre om det er behov for å gjøre tiltak på boligen. Befaring er en nødvending del av de undersøkelsene som må gjennomføres for å avklare dette. Lydnivå og eventuelle tiltak på boligen blir beskrevet i en kort naborapport.

Gjennomføring av befaring
På befaringen vil det bli tatt mål i alle oppholdsrom, registrert oppbygning av tak og yttervegger, tatt bilder innendørs og utendørs, samt kartlagt eksisterende ventilasjonsforhold. Det skal ikke foretas lydmålinger på befaringen. Dersom eiendommen har utleiedel må denne også stilles til disposisjon for befaring på samme tidspunkt. Befaringen tar ca. 1,5 time per boenhet.

Det er ikke nødvendig med noen spesielle forberedelser annet enn å sørge for at Multiconsult får tilgang til alle rom under befaringen.

Multiconsult ønsker en del informasjon om boligen til å gjøre sine undersøkelser. Dette blir beskrevet i bevet som sendes til boligeier som også kan leses her.

Som boligeier kan du reservere deg mot en befaring, men da blir det dessverre ikke mulig å utføre eventuelle støydempende tiltak på eller i din bolig.

Gjennomføring av tiltak
Når det er avklart om boligeier har rett på tiltak og omfang av tiltakene er avklart, inngås en avtale med den enkelte boligeier. Deretter utarbeides det et arbeidsgrunnlag med detaljert beskrivelse av tiltak og utførelse. Byggebeskrivelsen danner grunnlaget for valg av entreprenør og utførelse av arbeidet.

Oppstart av byggearbeider med støytiltak vil tidligst starte opp vinteren 2016 -2017. I henhold til reguleringsbestemmelsene skal bygningsmessige tiltak være sluttført senest 31.12.2019.

*Gjeldende reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon vedrørende støy utenfor plangrensa lyder:

«4.8.2 Utenfor planområdet:

Eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål skal sikres innendørs lydforhold tilsvarende lydklasse C angitt i NS 8175:2012. Der dette ikke er mulig ut fra bygningstekniske forhold eller et forsvarlig kost nytte-forhold, skal lydklasse D angitt i NS 8175:2012 overholdes.

For eksisterende bygninger utenfor planområdet med støyfølsomt formål skal lydnivået utenfor rom med støyfølsomt formål ikke overstige MFNday≥100 dBA eller Lden = 62 ≥ dBA, angitt som beregnet frittfelt lydnivå.

Dersom tilbud om innløsning avslås, skal forurensningsforskriftens krav til innendørs støy (LpA24t 42dB) overholdes.

Tiltak som er nødvendig for å nå de fastsatte støygrensene skal gjennomføres uten unødig opphold. Tiltak skal være sluttført senest 31.12.2019.»

Bestemmelsen er oppbygd slik at punkt 4.8.2 første ledd omfatter bygg som har krav på støytiltak, mens punkt 4.8.2 andre ledd omfatter bygg som tilbys innløsning.